Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Strona główna

NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbyło się w poniedziałek 4 września 2023 

  

OSTATNI MOMENT NA ROZPOCZĘCIE NAUKI W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA!

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Zawód: Technik technologii żywności dla:
- absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.
- absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy nie później niż w roku szkolnym 2012/2013, posiadających świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodach: cukiernik, piekarz, przetwórca ryb, przetwórca mięsa, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika technologii żwyności, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zawód: Technik pojazdów samochodowych dla:
- absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.
- absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy nie później niż w roku szkolnym 2012/2013, posiadających świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika pojazdów samochodowych, a także otrzyma wykształcenie średnie techniczne.
 

Korzyści

Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.
Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.
Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.
Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.
 
Oferta nauki w szkole branżowej 2 stopnia Oferta nauki w szkole branżowej 2 stopnia

Uroczyste zakończenie remontu w internacie w Kluczkowicach

W dniu 23 sierpnia br. w internacie w Kluczkowicach działającym przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego odbyła się uroczystość z okazji zakończenia termomodernizacji i prac remontowych.

Szczegółowa relacja z uroczystości, opis i zdjęcia dostępna jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.

-->> Kliknij na zdjęcie

Zdjęcie z uroczystego zakończenia remontu w Internacie


Utworzenie i rozwój Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie ogrodnictwa w Kluczkowicach.

UirBC2W dniu 21 sierpnia 2023 roku w Lublinie Dariusz Piotrowski Starosta Opolski oraz Anita Wrona Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim podpisali umowę dotyczącą realizacji projektu pn. Utworzenie i rozwój Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie ogrodnictwa w Kluczkowicach", współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Szczegółowa relacja z uroczystości, opis i zdjęcia dostępna jest na stronie internetowej Powiatu Opolskiego.

-->> Kliknij na zdjęcie

Branżowe Centrum Umiejętności

 


Zostań uczniem naszej szkoły

Oferta rekrutacji do szkół dla dorosłych

Obowiązek nauki osób, które ukończyły szkołę w wieku 17 lat. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę branżową w wieku 17 lat mają obowiązek nauki do ukończenia 18 roku życia. W związku z tym, jeżeli uczeń kończy branżową szkołę I stopnia przed ukończeniem 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie:
- do branżowej szkoły II stopnia,
- na kwalifikacyjne kursy zawodowe
- do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (od klasy drugiej).
ZAPRASZAMY DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH


 


Udział  uczniów Technikum Ogrodniczego w III edycja Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby

Drugie  miejsca dla ucznia naszej szkoły  Mateusza Matyjasika.

 

Uczniowie z dwunastu szkół rolniczych z woj. Lubelskiego(35 uczniów)

rywalizowało 20 marca w Puławach o prestiż i nagrody podczas Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Technikum Ogrodniczego: Mateusz Matyjasik, Kacper Nowomiejski.

Wyniki Konkursu wiedzy rolniczej im. Tadeusza Skiby przepustką na studia

W organizację tegorocznego konkursu włączył się też Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który nagrodził najlepszego laureata z każdej z uczestniczących w wydarzeniach szkół dyplomem gwarantującym podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczo-rolniczych realizowanych na UP.

 Uczenia ufundowała też wartościowe nagrody książkowe dla laureatów konkursu, a uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie.

 

Uczniowie rozwiązywali test, odpowiadając na pytania z kilku grup tematycznych. Dotyczyły produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa oraz z wiedzy o samorządzie rolniczym.

 O miejscach decydowała liczba punktów, a w przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku krótszy czas rozwiązania testu 

Każdy z trzydziestu pięciu uczestników otrzymał nagrodę w wysokości 200 zł. A dzięki uzyskaniu najlepszego wyniku wśród uczniów swojej szkoły możliwość kontynuowania nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

Konkurs wiedzy rolniczej - zdjęcia     Konkurs wiedzy rolniczej - zdjęcia

   


 

Konkurs Informatyczny "Bezpieczny Internet"

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2023.

W związku z tym nauczyciele informatyki ogłaszają szkolny konkurs pt: „Bezpieczny Internet”.

W konkursie biorą udział uczniowie klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20 lutego do 24 lutego 2023 r. włącznie i będzie miał formę testu składającego się z 32 pytań zamkniętych. Rozwiązujący wybiera 1 poprawną odpowiedź. Link do testu ukaże się na stronie internetowej szzkoły, facebooku szkoły oraz zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym.

Komisja nagradza uczniów z najwyższym wynikiem z testu rozwiązanym i przesłanym w najkrótszym czasie.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i otrzymają oceny celujące z przedmiotu. Gorąco zachęcamy do udziału.

Aby wziąć udział w konkursie należy uruchomić Podany Link z Testem, lub kliknij w obrazek

Prosimy uczniów klas pierwszych o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronach www.sieciaki.pl i www.saferinternet.pl.

Organizatorzy konkursu:

Marcin Jarski

Bożena Zielińska


 

Młodzi Przedsiębiorczy.

Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w szkołach branżowych”.

Baner reklamowy projektu "Młodzi przedsiębiorczy"

Grupa uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z opiekunami - Panią Edytą Kubiś i Panią Anetą Rak bierze udział w projekcie „Młodzi Przedsiębiorczy. Program rozwoju kompetencji społecznych  i obywatelskich w szkołach branżowych”.
            Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich (KS) uczniów szkół branżowych.
W programie “Młodzi przedsiębiorczy” uczniowie dostrzegają związek pomiędzy uczeniem się podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, a swoją przyszłością. Szkoła bierze udział w ścieżce rozszerzonej projektu, tzn.  młodzież ćwiczy praktyczne umiejętności:

- planowania założenia firmy w oparciu o swoje talenty i potrzeby klientów,

- proklimatycznych  rozwiązań dla firm,

- pisania CV,

- szukania odpowiedniego dla siebie konta w banku,

- wyboru sposobu pożyczania pieniędzy.

Uczniowie poznają swoje mocne strony i obszary do rozwoju. Ćwiczą również kompetencje społeczne poprzez pracę w parach i w grupach, szlifowanie umiejętności skutecznego argumentowania, wyszukiwania informacji, analizowania wpływu swoich działań na innych ludzi i środowisko.
              Grupa projektowa złożyła wniosek o przyznanie grantu w wysokości 1300 zł brutto, który został zaakceptowany.

Uczniowie w ramach projektu zaplanowali utworzenie Kawiarni Kawiarnia O2POLE - miejsca do spędzania czasu wolnego oraz przerw międzylekcyjnych.
Hasłem reklamowym  firmy będzie: „SPOTKAJMY SIĘ NA O2POLU SUKCESU - kawiarnia O2POLE zaprasza”.

 


Logo - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Cele programu:

Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. NPRCz 2.0 jest rozwinięciem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego w latach 2016–2020.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia:

  • Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych,
  • Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych,
  • Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
  • Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

W  październiku  2022 roku biblioteka szkolna przystąpiła do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

 W marcu znaleźliśmy się na liście  szkół zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowego. Całkowita wartość projektu wyniosła 15 000 zł- środków z  budżetu państwa 12.000 zł , wkład własny szkoły 3000,00 zł.

W ramach projektu zakupiono  nowości wydawnicze. Wartość zamówienia to 10 000,00 zł, zakupiono również nowe elementy wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.


 

 

Jasełka Bożonarodzeniowe 2022

 

Jak co roku  o tej porze, uczniowie naszej szkoły przygotowali piękne spotkanie świąteczne.

Treść przedstawienia przypomina wszystkim tajemnice związane z Bożym Narodzeniem. Słowo stało się ciałem.

Muzyczną oprawę przygotował szkolny chór. Były tańce, Święty Mikołaj, który rzucał cukierkami. Nie zabrakło wspólnego kolędowania. Na zakończenie spotkania, Pani Dyrektor poprosiła wszystkich nauczycieli, aby dla uczniów zaśpiewali - "Bóg się rodzi ..."

"Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami."

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, Odpoczynku od codziennego zabiegania ichwili zadumy. 

Niech Nowy Rok będzie źródłem sukcesów i pomyślności.

Jasełka Boże Narodzenie 2022 

 <<  kliknij na obrazek, aby przejść do galerii zdjęć.

 
 

Logo Projektu "Lekcja o funduszach Europejskich VII"

Zwyciężyliśmy w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!”

 

Nasza szkoła znalazła się w gronie 30 laureatów konkursu „PROJEKT: SZKOŁA!” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach akcji edukacyjnej
„Lekcja o Funduszach Eurpejskich VII”.
„Lekcja o Funduszach Europejskich VII” to projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
W tym roku po raz pierwszy mogły dołączyć do niego szkoły ponadpodstawowe również z województwa mazowieckiego. Nasza szkoła wzięła w nim udział! W ramach akcji zgłoszone placówki otrzymały pakiet materiałów edukacyjnych (w tym gry planszowe i broszury), na podstawie których nauczyciele przeprowadzili tytułowe Lekcje o Funduszach Europejskich.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji był rozwój lokalny. Uczniowie dowiedzieli się czym jest rozwój lokalny, w jaki sposób rozwijają się ich miejscowości, a także poznali sposoby wyrażania swoich potrzeb jako mieszkańców. Założeniem projektu było zachęcenie uczniów do angażowania się
w rozwój swoich miejscowości.  Nauczyciele, którzy przeprowadzili w placówkach zajęcia, mogli wraz
z uczniami wziąć udział w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!”, w którym należało zgłosić ciekawy pomysł na inwestycję w szkole lub jej okolicy. Projekty mogły dotyczyć różnych zagadnień.
Nasza szkoła również przygotowała swój projekt i okazał się on być dużym sukcesem. Znaleźliśmy się w gronie 30 laureatów konkursu. Dzięki zaangażowaniu nauczyciela prowadzącego lekcje, a także uczniom, którzy wraz z nim pracowali nad projektem - do naszej placówki trafi nagroda w postaci monitora interaktywnego w komplecie z głośnikami, dzieki któremu lekcje będą jeszcze ciekawsze. Organizatorzy nie zapomnieli również o zaangażowaniu nauczyciela prowadzącego, który otrzyma nagrodę rzeczową.
Pełną listę zwycięzców, a także informacje o projekcie można znaleźć na stronie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

 


 

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

   We wtorek 8 listopada 2022r., w naszej szkole obchodzony był Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.     Celem tego święta było promowanie wśród młodzieży dobrych nawyków żywieniowych, zdrowego żywienia oraz informowanie o konsekwencjach złej diety. W związku z tym, uczniowie klasy drugiej i czwartej, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych przygotowali gazetkę tematyczną oraz zdrowy poczęstunek dla społeczności szkolnej.

 


„Lekcja o Funduszach Europejskich”  w naszej szkole!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez grę planszową i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Nasza placówka otrzymała pakiet materiałów dydaktycznych: broszury, upominki dla uczniów, gry planszowe, a także konspekt lekcji, na podstawie których przeprowadzone zostaną ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia.

Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac,  organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.

Więcej informacji o projekcie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja


Dzień Edukacji Narodowej.

W dniu 12 października po raz kolejny hucznie obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Uroczystość poprowadzili uczniowie : Kinga Niewiadomska, Natalia Maj i Jakub Jaskot .
Samorząd Uczniowski pamiętał o zaproszeniu emerytowanych nauczycieli naszej Szkoły, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
W części oficjalnej głos zabrała Pani Anita Wrona, dyrektor naszej szkoły, która wręczyła kilkunastu nauczycielom nagrody dyrektora za pracę w roku szkolnym 2021/2022.
Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Przedstawiciele klas złożyli słowa przysięgi odczytanej przez Pana wicedyrektora Lecha Borkowskiego i uroczyście wstąpili do grona społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.
Nie zabrakło również części artystycznej. Uczniowie przygotowali specjalne życzenia i podziękowania oraz humorystyczny filmik "z życia szkoły", który doceniony został przez publiczność gromkim śmiechem. Część artystyczną uświetniły piosenki wykonane przez chórek oraz uczennice klasy I z Ukrainy, które pięknie zaśpiewały w swoim ojczystym języku.
 

Relacja fotograficzna, jest do zobaczenia w Galerii.  Kliknij i się przekonaj.

Dożynki Wojewódzkie 2022 

Uczniowie Technikum Ogrodniczego z kl. 4TF/O Kinga Gałkowska, Radek Adamski, Damian Białkowski , Przemek Mędrek i Szymon Tyburek reprezentowali naszą Szkołę oraz Powiat na Dożynkach Wojewodzkich w Radawcu w niedzielę 11 września 2022 roku.


Podręczniki na nowy rok szkolny

Nowa lista obowiązujących podręczników dostępna jest w Menu -- >> Podręczniki


 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie 

„Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim”

W związku z realizacją projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w Powiecie Opolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy nabór chętnych uczestników/uczestniczek z Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim na kursy/szkolenia/zajęcia dodatkowe. Chętne osoby mogą zgłaszać się do Pani Agnieszki Mazurek przez dziennik elektroniczny.
 
 

Opole Lubelskie, 22 kwiecień 2022 r. 

„DZIŚ MIŁYM GOŚCIEM – JUTRO BYSTRYM UCZNIEM” - DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Wracamy do dobrych tradycji, 22 kwietnia 2022 r. nasza szkoła otworzyła swoje podwoje dla przyszłych uczniów. Odwiedziło nas około 260 uczniów z okolicznych szkół podstawowych. Gościliśmy ósmoklasistów z Chodla, Dąbrowy Wronowskiej, Józefowa n. Wisłą, Niezdowa, Opola Lubelskiego (nr 1, nr 2), Poniatowej Kolonii, Ratoszyna Drugiego, Skokowa, Wandalina, Wilkowa i Zagłoby. Nasi uczniowie pochwalili się umiejętnościami zdobytymi podczas lekcji, zajęć praktycznych i przedstawili zawody od ich praktycznej strony. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych pracodawców (Piekarnia Tadeusz Zubrzycki Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „SCH”), którzy chętnie użyczyli swoich wyśmienitych produktów do promocji szkoły i zawodu.

Jesteśmy otwarci na każdego młodego człowieka, który chce w życiu osiągnąć swój cel. Mamy nadzieję, że już wkrótce dołączycie do nas w zawodowej przygodzie!

Zapraszamy! 


Życzenia z okazji Świąt Wielkanocy 2022 od społeczności ZSZ


Zapraszamy na Dzień Otwarty w ZSZ

22 kwietnia 2022

Zaproszenie na Dzień Otwarty w ZSZ w dniu 22 kwietnia 2022

AKTUALNOŚCI:

Zakończenie roku 2022-2023

Utworzono dnia 22.06.2023

Zakończenie roku szkolnego.   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się w piątek 23 czerwca o godzinie 11:00 w świetlicy szkolnej. Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych pracowniach.

Zapraszamy

czytaj dalej... na temat: Zakończenie roku 2022-2023

Podziękowanie za udział w Dniu Otwartym ZSZ

Utworzono dnia 23.04.2022

Opole Lubelskie, 22 kwiecień 2022 r. „DZIŚ MIŁYM GOŚCIEM – JUTRO BYSTRYM UCZNIEM” - DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY Wracamy do dobrych tradycji, 22 kwietnia 2022 r. nasza szkoła otworzyła swoje podwoje dla przyszłych uczniów. Odwiedziło nas około 260...

czytaj dalej... na temat: Podziękowanie za udział w Dniu Otwartym ZSZ

Rekrutacja na nowy rok szkolny

Utworzono dnia 10.04.2022

Witamy na naszej nowej stronie internetowej.

czytaj dalej... na temat: Rekrutacja na nowy rok szkolny

GALERIE:

Jasełka Boże Narodzenie 2022

Jasełka Boże Narodzenie 2022

Dożynki wojewódzkie 2022

Dożynki wojewódzkie 2022

Dożynki wojewódzkie 2022

Dożynki wojewódzkie 2022

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1

W poprzednim tygodniu: 327

W tym miesiącu: 30

W poprzednim miesiącu: 1982

Wszystkich: 23913