Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Rekrutacja

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego

24-300 Opole Lubelskie, ul. Kolejowa 2; tel. (81) 8272175

www.zszopolelubelskie.pl, e-mail: zszol@o2.pl

 

 

Zasady rekrutacji

do Zespołu Szkół Zawodowych

im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

na rok szkolny 2024/2025

 

Podstawa prawna:

1)  art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku w związku z art. 130 ustawy Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2023 roku poz. 900 z późn.zm.

2) par. 10 pkt. 8 lit. a Rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. ( Dz. U. z 2022 roku poz. 2431)

3) zarządzenie Nr11/2024 p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/24

 

Opole Lubelskie 29 lutego 2024 roku

Rozdział I

§ 1

Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim prowadzi nabór do następujących szkół:

I      Szkoły na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej:

 

 1. TECHNIKUM  o pięcioletnim okresie nauczania ,możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i tytułu technika w zawodach:
  1. technik hotelarstwa – rozszerzenia j. angielski
 2.  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 3. . Realizacja usług w recepcji

specjalizacja – PILOTAŻ WYCIECZEK

 1. technik organizacji turystyki – rozszerzenia j. angielski

HGT.07. Przygotowywanie imprez i usług turystycznych

HGT.08.  Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych

specjalizacja – ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH I KONFERENCJI

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenia biologia

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

specjalizacja – KELNER, BARISTA

 1. technik technologii żywności – rozszerzenia biologia

SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.07.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

specjalizacja – PROFESJONALNE PARZENIE KAWY, CARVING

 1. technik  usług kelnerskich - rozszerzenia j. angielski

HGT.01.Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11.Organizacja usług gastronomicznych

specjalizacja – PROFESJONALNE PARZENIE KAWY, TECHNIKI BARMAŃSKIE

 1. technik usług fryzjerskich - rozszerzenia chemia

FRK.01.  Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03.  Projektowanie i wykonywanie fryzur

specjalizacja – ELEMENTY WIZAŻU, ELEMENTY TRYCHOLOGII WE FRYZJERSTWIE

 1. technik agrobiznesu - rozszerzenia j. angielski

ROL.04.- Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL05-Organizacja i prowadzenieprzedsiębiorstwa w agrobiznesie

              specjalizacja – FINANSE I BANKOWOŚĆ W AGROBIZNESIE

 1. technik ogrodnik – rozszerzenia geografia

              OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

              OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

              specjalizacja – RACHUNKOWOŚC W AGROBIZNESIE

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE

 

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA o trzyletnim cyklu nauczania (klasy wielozawodowe), możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodach:

rolnik, ogrodnik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kelner,  fryzjer, stolarz, kucharz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy i inne.

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA PRAKTYK – uczeń samodzielnie znajduje zakład pracy,

w którym odbędzie praktyki. Odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy jako pracownik młodociany.

 

III      Szkoły na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia

 

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po odbyciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych

4 – letni cykl kształcenia ( 3 - letni dla absolwentów branżowych szkól I stopnia ), rozszerzenia: język angielski, geografia

 1. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po odbyciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 2 – letni cykl kształcenia w trybie dziennym/stacjonarnym lub zaocznym

 

IV     Szkoły dla osób posiadających wykształcenie średnie

 

         1.     SZKOŁA POLICEALNA kształcąca w cyklu 2 lub 4 – semestralnym

                 w zawodach:

 1. technik administracji
 2. technik rachunkowości
 3. technik ekonomista
 4. opiekun osoby starszej – NOWY ZAWÓD !!!

                      5)   florysta

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE

              

V      Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

l.p

Poziom wykształcenia

Nazwa kwalifikacji

Zawód

1

branżowa szkoła I stopnia

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

ogrodnik

2

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

kucharz

3

ROL.04.- Prowadzenie produkcji rolniczej

rolnik

1

technikum

OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

florysta


 

§ 2

 

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego  do 5-letniego TECHNIKUM i 3-letniej BRANZOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – rekrutacja elektroniczna

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami rekrutacji - dyrektorzy szkół.

od 29 lutego 2024 r.

 

 

2

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
 

Data rozpoczęcia: 2024-05-20 08:00:

Data zakończenia: 2024-06-21 14:00:

3

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów


 

Data rozpoczęcia: 2024-05-20 08:00:

Data zakończenia: 2024-07-05 14:00:

4

Weryfikacja danych o osiągnięciach


 

Data rozpoczęcia: 2024-06-21 00:00:00

Data zakończenia: 2024-07-05 10:00:

5

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Data rozpoczęcia: 2024-07-15 12:00:

Data zakończenia: 2024-07-15 10:00:

6

Wydanie przez szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

Data rozpoczęcia: 2024-05-20

Data zakończenia: 2024-07-16

7

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Data rozpoczęcia: 2024-07-15

Data zakończenia: 2024-07-18

8

Potwierdzenie woli podjęcia nauki – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE

 

Data rozpoczęcia: 2024-07-15 
 

Data zakończenia: 2024-07-18 12:00:

9

Publikacja list przyjętych


 

Data rozpoczęcia: 2024-07-19 do 12:00:

Data zakończenia: 2024-07-19 do 12:00:

10

Przekazanie do LKO informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole

Data rozpoczęcia: 2024-07-19

Data zakończenia: 2024-07-22

11

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia: 2024-07-19

Data zakończenia: 2024-07-21

 

 

2.Terminy składania dokumentów i rekrutacji do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie: gimnazjum, szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia / zasadniczej

   szkoły zawodowej

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez kandydatów

 

 do 26 lipca 2024r.

2

Weryfikacja wniosków przedłożonych przez kandydatów

 

do 2 sierpnia 2024r.

3

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

5 sierpnia 2024, 14:00

4

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów dokumentów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum/ świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej

 

 5 sierpnia.2024r.

8 sierpnia  2024, 14:00                                                                                                                                                                                 

5

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

 

9 sierpnia 2024, 14:00

6

Rekrutacja uzupełniająca

10 sierpnia 2024r.

23 sierpnia 2024r.14:00

7

Publikacja ostatecznych list przyjętych

26 sierpnia 2024r. 14:00

 

 

3.Terminy składania dokumentów i rekrutacji na semestr pierwszy  Szkoły Policealnej oraz Branżowej Szkoły II stopnia

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez kandydatów

 

 do 26 lipca 2024r.

2

Weryfikacja wniosków przedłożonych przez kandydatów

 

do 2 sierpnia 2024r.

3

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

5 sierpnia 2024, 14:00

4

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który wybrał kształcenie w danym zawodzie

26 lipca 2024r.

6 sierpnia  2024r.

4

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów dokumentów świadectwa  potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego/ świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia 

 

 5 sierpnia.2024r.

8 sierpnia  2024, 14:00                                                                                                                                                                                 

5

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 5 sierpnia.2024r.

8 sierpnia  2024, 14:00                                                                                                                                                                                 

6

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

 

 9 sierpnia 2024 r., 14:00

7

Rekrutacja uzupełniająca

 9 sierpnia 2024 r.

 23 sierpnia 2024 r., 14:00

8

Publikacja ostatecznych list przyjętych

26 sierpnia 2024r., 14:00

 

  

Rozdział II

 

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2024/2025 szkoły na podbudowie

8-letniej szkoły podstawowej

§ 3

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia i technikum o pięcioletnim okresie nauczania mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej,

2.   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

      i technikum o pięcioletnim okresie nauczania powinni posiadać zaświadczenie

      lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym  

      zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.

3.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

           winni posiadać umowę o pracę zawartą z pracodawcą na trzyletni okres kształcenia

           w  zawodzie.

 

 

 

§ 4

 

 

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów

    o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub

    poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są

    do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów,

    o których mowa poniżej (zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone

    w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku

    w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

    Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decyduje

    liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów

    ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do Komisji

    rekrutacyjnej.

3. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria

    uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych

    ( w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie i kierunku kształcenia

    w szkole branżowej);

Technik hotelarstwa

Technik organizacji turystyki

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Technik usług kelnerskich

Technik usług fryzjerskich

Technik agrobiznesu

Technik technologii żywności

Język polski

Język polski

Język polski

Język polski

Język polski

Język polski

Język polski

Język obcy

Język obcy

Język obcy

Język obcy

Język obcy

Język obcy

Język obcy

Matematyka

Matematyka

Matematyka

Matematyka

Matematyka

Matematyka

Matematyka

Geografia/

Historia*

Geografia/

Historia*

Biologia/

Geografia*

Geografia/

Biologia*

Biologia/

Chemia*

Historia/

Geografia*

Biologia/

Chemia*

 

 

* w procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę przedmiot  z oceną korzystniejszą dla Kandydata

 

 Branżowa szkoła I stopnia

Język polski

Język obcy

Matematyka

Geografia

 

2) osiągnięcia ucznia:

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.

   - uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w    zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

  - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa

    w pkt. 1 oraz za osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2;

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego

    w ostatnim roku nauki w szkole podstaw0wej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych

    wynikach egzaminu, przy czym liczba ta powinna być równa liczbie punktów możliwych

    do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,

    o których mowa w pkt.1 oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2.

4. Ustala się następujący sposób przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech

    wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu

    (podanego w procentach) , a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów:.

1).W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe:

a) wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego,

- matematyki

mnoży się przez 0,35;

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

- mnoży się przez 0,3.

2).  W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

3).  Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem, o których mowa odpowiednio w art. 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe, przyznaje się 7 punktów. 

4).  W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy - Prawo oświatowe, za:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

- krajowym - przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

5).  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

5.  W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020-2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy - Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

6.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

7.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 5

1. Przy przyjmowaniu do szkoły branżowej I stopnia zawodowej i technikum o pięcioletnim    okresie nauczania, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby

    umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono

    indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku

    Kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni

    psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie

    dodatkowych kryteriów do momentu zróżnicowania kandydatów:

1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty

3) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (

4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,

6) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu ósmoklasisty zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia,

7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę ze wskazanego przez szkołę przedmiotu.

§ 6

1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą równocześnie składać dokumenty do nie

    więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez

    szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).

2. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle

    uporządkowaną Listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno - 

    kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

3. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna

    być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w określonych

    terminach ustalonych w § 2 ust. 1 , a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem

    postanowień określonych w § 11 i 12 Zasad rekrutacji.

4. W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących

    dokumentów:

1) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt  Zasad rekrutacji,

2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3) dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w § 11 ust. 1 Zasad rekrutacji.

5. Trzy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-2 poświadcza dyrektor

    Macierzystej szkoly podstawowej kandydata (nie dotyczy kandydatów do szkół

    ponadpodstawowych biorących udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze

    w województwie lubelskim). Na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów

    macierzysta szkoła podstawowa jest zobowiązana poświadczyć przedmiotowe kopie,

   uwzględniając jednak liczbę dokonanych wyborów przez ucznia w systemie rekrutacyjnym

   - w sumie nie więcej niż 3.

6. W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie

    z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi kierunku kształcenia (w szkołach zawodowych).

§ 7

1. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli

    podjęcia nauki w danej szkole składając w wybranej szkole oryginały dokumentów,

    o  których mowa w § 2 ust.1

2. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne

    z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata

    z listy przyjętych.

§ 8

Przyjmowanie osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych szkół odbywa się na zasadach określonych w art. 165 ust. 16 ustawy z dnia 14.12.2016 roku ustawy prawo oświatowe oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017r.w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

§ 9

1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych biorących udział w scentralizowanym

    elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół

    ponadpodstawowych, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację

    wyboru oddziałów w szkołach, o przyjęcie do których się ubiegają.

2. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych biorących udział w scentralizowanym

    elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do

    oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów

    wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych

    zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem postanowień § 4 i 5 Zasad

    rekrutacji, jest wystarczająca do przyjęcia.

Rozdział III

 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Branżowej Szkoły II stopnia i Szkoły Policealnej

§ 10

1. O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą ubiegać

    się absolwenci: gimnazjów, szkól podstawowych, branżowych szkół I stopnia oraz

    zasadniczych szkół zawodowych.

2. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci

    posiadający wykształcenie średnie.

3.Kandydaci posługują się w procesie rekrutacji odpowiednio: świadectwem ukończenia

   szkoły podstawowej, gimnazjum, branżowej szkoły I stopnia, zasadniczej szkoły

   zawodowej oraz świadectwem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego.

4.Kandydaci składają w terminach określonych w §2 ust.2 i 3 wniosek o przyjęcie do szkoły

   wraz z wymaganymi dokumentami.

Rozdział IV

 

Zasady rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

§ 11

 

1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

1)  ukończone 18 lat,

2) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z wymaganymi   dokumentami przez okres roku szkolnego.

3. Szkoła informuje kandydatów o przyjęciu na KKZ po sformowaniu wymaganej grupy uczestników.

 

 

§ 12

 

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje

    o wolnych miejscach w szkołach udzielać będą punkty informacyjne zorganizowane przez 

    Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

§ 13

1. Kandydaci  są przyjmowani do szkoły przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

§ 14

Zasady rekrutacji wchodzą w życie z dniem 1 marca  2024 roku

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: