Zespół Pieśni i Tańca

Historia

Praca Zespołu

Działalność animacyjna

Działalność w środowisku

Działania marketingowe

Wyjazdy zagraniczne

 

Strona startowa

 
 
 
 
Działalność animacyjna "na zewnątrz"
 

Animacyjne działania Zespołu Tańca Ludowego Zespołu Szkół Zawodowych skierowane są nie tylko do wewnątrz grupy, czyli nastawione na pobudzanie i ożywianie jej członków, ale także oddziałują na zewnątrz, czyli środowisko lokalne. Działania animacyjne, które grupa podejmuje przejawiają się chociażby w fakcie, iż działalność zespołu pozwala "oswoić się" społeczności szkolnej z obecnością zespołu tanecznego w ich codziennym życiu.
Występy, akademie, imprezy okolicznościowe cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. Często udział w takich koncertach jest ich pierwszym spotkaniem z Zespołem.

 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Zespół bardzo często swój program prezentuje na różnego rodzaju imprezach lokalnych, co znacznie poszerza krąg odbiorców. Wspomnieć należy chociażby coroczne obchody Dni Miasta Opola Lubelskiego, występy z okazji uroczystości państwowych, kościelnych obchodzonych w szkole, gminie i parafii. Udział w dożynkach regionalnych i parafialnych. Występy z okazji przyjazdu do parafii Kluczkowice Biskupów i innych dostojników kościelnych. Ważnym wydarzeniem są uroczyste koncerty związane z obchodami Święta Szkoły. Zjazdy absolwentów i występy dla rodziców. Na uwagę zasługuje także to, że w zajęciach tanecznych i kapeli mogą brać udział dzieci i młodzież nie będąca uczniami Zespołu, pragnąca spędzać swój wolny czas. Sprzyja to wzmocnieniu więzi towarzyskich, wyzwalaniu inicjatyw, rozbudzaniu ambicji, rozwijaniu form współpracy, budzeniu zainteresowań tanecznych i muzycznych nie tylko w społeczności szkolnej, ale i w lokalnej. Grupa zapaleńców z Zespołu przygotowuje widowisko ludowe "Król Herod" i chodzi z nim po całej okolicy. Podczas uroczystej kolacji wigilijnej społeczności uczniowskiej mieszkającej w internacie Zespół prezentuje kolędy i pastorałki, co sprzyja potem wspólnemu śpiewaniu kolęd. Grupa ta jest współ-organizatorem zabaw choinkowych dla dzieci pracowników szkoły i pobliskiego zakładu pracy.

Z każdym rokiem powiększa się krąg odbiorców i sympatyków Zespołu. Na szczególną uwagę zasługują występy w szkołach w ramach dni regionu połączone z prezentacją kostiumów i nauką śpiewu i tańca. Takie szkolne koncerty na pewno przyczyniają się do popularyzacji polskiego folkloru, poszerzają wiedzę o własnym regionie i tradycjach, rozbudzają potrzeby estetyczne, zainteresowania, ambicje taneczne i muzyczne, wyzwalają inicjatywy wśród uczestników spotkań. Bardzo często takie spotkania stanowią bodziec do zastanowienia się nad wyborem szkoły, w której można rozwijać także swoją osobowość przez czynne uczestnictwo w kulturze.

Innym elementem rozbudzającym zainteresowanie tańcem i poszerzającym krąg jego odbiorców jest tworzenie własnych zespołów tanecznych przez absolwentów w swoich rodzinnych środowiskach. Przykładem tego jest założenie dziecięcej grupy tanecznej w Kępie Piotrawińskiej lub Wąwolnicy.
Wielu uczestników przenosi swoje pasje na znajomych i kolegów w swoich wsiach ucząc ich tańczyć. Zapraszają ich na występy, gdzie chętnie angażują się do pomocy w przygotowaniu koncertu i pomagają w zmianie kostiumów ludowych zapoznając się z nimi.
Udział Zespołu w konkursach, przeglądach, festiwalach i przywożenie z nich licznych nagród wyraźnie podniosło prestiż członków Zespołu w środowisku lokalnym. A kiedy przyszły też wyjazdy zagraniczne, przynależność do Zespołu przestała być przedmiotem kpin i docinków ze strony rówieśników.
Szczególne znaczenie nie tylko dla Zespołu mają koncerty przy okazji wywiadówek dla rodziców. Te koncerty pamiętają długo.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się wspólne koncerty z zespołami zapraszanymi z innych krajów w ramach wymiany kulturalnej. Pierwszym zespołem przyjmowanym była grupa folklory-styczna z Danii. W latach 1980 - 85 wzbudzała ona duże emocje, gdyż dzieliła nas duża bariera kulturowa i językowa. Zadziwiała nas ich otwartość, szczerość i ciepło, które emanowało od poszczególnych członków grupy duńskiej. Zespół był postrzegany przez środowisko lokalne bardzo pozytywnie. Wspólne koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozostawiały silne wrażenia, także pozaartystyczne.

Za każdym razem wizyta zagranicznego zespołu stawała się wydarzeniem kulturalnym na skalę lokalną. A organizowane spotkania z władzami gminy i starostwa podnosiły rangę takich wizyt.
W gościnnych progach szkoły zespół przyjmował także zespoły z Węgier, Francji, Niemiec.
Ważnym wydarzeniem są obchody święta szkoły. Są to także duże wydarzenia artystyczne z udziałem władz szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dzięki reklamie w lokalnych środkach przekazu święto to stało się wydarzeniem kulturalnym całego środowiska lokalnego. W przygotowaniach i koncercie biorą udział absolwenci zespołu i szkoły.
Takie święto to ważny moment w życiu każdego członka zespołu, które wieńczy kilkuletnią, ciężką, wytrwałą i systematyczną pracę. Często staje się wydarzeniem artystycznym, które pozostaje na długo w pamięci.

Jednak pomimo bardzo aktywnych działań w środowisku lokalnym, Zespół musi podejmować ciągle nowe działania zmierzające do zachęcenia do Zespołu. Obecnie największy efekt przynosi bezpośredni kontakt z młodzieżą. Dlatego też organizowana jest kampania reklamowa Zespołu. Delegacje złożone z 2 par odwiedzają na początku roku szkolnego pierwsze klasy tutejszego Zespołu Szkół Zawodowych, opowiadają o tym jak jest w Zespole, na czym polega jego działalność, prezentują zdjęcia, rozdają foldery i ulotki adresowane jednocześnie do nich i ich rodziców.

Zabiegi animacyjne "na zewnątrz" Zespołu Tańca Ludowego można sklasyfikować następująco:

organizowanie dużej ilości koncertów adresowanych do mieszkańców środowiska lokalnego;
organizowanie koncertów w szkołach połączonych z nauką tańców, informacją o własnym regionie, demonstracją i przymierzaniem strojów ludowych;
uczestniczenie w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych gminy i powiatu;
organizowanie dorocznych koncertów z okazji Święta Szkoły i zapraszanie do udziału w nich absolwentów Zespołu;
uczestniczenie w prestiżowych przeglądach i konkursach;
nagłaśnianie w środkach masowego przekazu wizyt i koncertów zespołów zagranicznych, zapraszanych w ramach wymiany kulturalnej;
organizowanie wspólnych koncertów i spotkań integracyjnych z zaproszonymi zespołami, rodzicami członków zespołu, przyjaciółmi, władzami, animatorami kultury, miłośnikami folkloru;
uczestniczenie we wszelkiego typu festynach i koncertach charytatywnych, m.in. Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
bezpośrednie informowanie o działalności Zespołu dzieci i młodzieży w szkołach;
informowanie w lokalnych środkach masowego przekazu o sukcesach Zespołu odniesionych w przeglądach, konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych. 

 Anna Kutyna

 

 
 
Strona wyświetlona 1158 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim