Zespół Pieśni i Tańca

Historia

Praca Zespołu

Działalność animacyjna

Działalność w środowisku

Działania marketingowe

Wyjazdy zagraniczne

 

Strona startowa

 
 
 
 
Marketingowe działania Zespołu
 

Działalność Zespołu Tańca Ludowego przy Zespole Szkół Zawodowych, nie oznacza, że finansowy aspekt jego funkcjonowania nie ma żadnego znaczenia. Zespół Tańca Ludowego niezaprzeczalnie przynosi zyski w skali makrospołecznej, nie gwarantując jednak bezpośrednich, łatwo wymiernych zysków ekonomicznych.

Zespół realizuje działalność marketingową, kierując strategię marketingową do dwóch grup: z jednej strony do szerokiej rzeszy tych, którzy korzystają z zajęć w zespole, z drugiej strony do swoich sponsorów i fundatorów.
Zastosowanie efektywnej strategii marketingowej daje szansę pełnego usatysfakcjonowania dla obu stron, tzn. dla odbiorców jak i sponsorów, dlatego też, aby realizować skutecznie działalność marketingową niezbędne jest dobre przygotowanie kadry instruktorów.

Sponsoring
Dla działalności szkolnego zespołu tańca ludowego duże znaczenie ma aktywność promocyjna i to dwojakiego rodzaju. Działalność marketingowa skierowana jest do fundatorów, a więc Rady Powiatu Opola Lubelskiego, Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim i Komitetu Rodzicielskiego tejże szkoły oraz sponsorów - rodziców, zakładów pracy, fundacji, które na co dzień wspierają działalność kulturalną. Pozyskiwane środki na podstawową działalność Zespołu  przyznawanych przez Radę Powiatu Opola Lubelskiego są wypadkową jej działalności w środowisku. Przyznane środki, pozwalają na prowadzenie podstawowej działalności merytorycznej zespołu (prowadzenie zajęć tanecznych, kapeli, organizację imprez, zakup drobnych dodatków do kostiumów i instrumentów oraz na płacę dla instruktorów tańca i muzyki).

Nie mniej jednak docelowa dotacja nie zawsze wystarcza przy organizacji wyjazdów na międzynarodowe festiwale folklorystyczne, przyjęcie innych grup folklorystycznych w ramach wymiany kulturalnej, obozy szkoleniowe, doskonalenie kadry instruktorów. Skłania to instruktorów do pozyskiwania dodatkowych środków poprzez działania marketingowe. Pozyskiwane środki od sponsorów służą opłaceniu autokaru za przejazd na festiwal lub przegląd, wyżywienie grupy na podróż, reperacja obuwia, czyszczenie kostiumów, naprawa instrumentów lub są to gotowe produkty wyprodukowane przez zakłady pracy, tj. materiał na kostiumy lub kwiaty do wianków, korale, inne drobne przedmioty bardzo rzadko są to pieniądze.

Na terenie powiatu Opole Lubelskie szereg podmiotów gospodarczych, zakładów pracy, ale również wiele organizacji społecznych, instytucji kieruje prośby o dofinansowanie, dlatego też bardzo ważna jest umiejętność w prowadzeniu, negocjacji - to ich skuteczność pozwala na pozyskanie sponsora.
Sponsoring to obopólna korzyść w zamian za uzyskane środki zespół reklamuje daną instytucję w czasie udziałów w różnych imprezach kulturalnych, informując publiczność o sponsorach - reklama werbalna. W przypadku dużych imprez masowych jest to reklama zewnętrzna na planszach lub informacje na afiszach lub plakatach.
Ekwiwalentem za dobrowolne świadczenia finansowe lub rzeczowe sponsorów są różne formy satysfakcji; podziękowania, informacje prasowe, spotkania okolicznościowe oraz reklamowanie firmy podczas koncertów.
System sponsorowania Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego nie jest jednak zadawalający. Zauważa się fakt, że sponsorzy zazwyczaj zainteresowani są wspieraniem imprez masowych, spektakularnych o dużym zasięgu, na których zlecają zazwyczaj reklamę, zyskują klientów.
Istotną sprawą dla pozyskania dodatkowych środków jest również strategia marketingowa skierowana na fundusze pomocowe, a w przypadku zespołu folklorystycznego do instytucji kulturalnych na różnych szczeblach wspierających sztukę ludową. W tym przypadku jest ona wyznaczana przede wszystkim obowiązującymi procedurami, opracowaniem, składaniem wniosków, ale także - co szczególnie ważne - budowaniem lobby danej organizacji, czyli funduszu pomocowego.

Reklama
W przypadku imprez masowych, festynów, dożynek, biesiad zastosowanie ma zazwyczaj reklama poprzez masmedia (prasę, radio i TV - regionalną) oraz reklama zewnętrzna: (ulotki, plakaty, afisze). Reklama zewnętrzna przygotowywana jest wspólnie z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Starostwo Powiatu Opole Lubelskie, lub inną instytucję, która zaprasza szkolny zespół jako współorganizatora i uczestnika kulturowych imprez artystycznych. Wykorzystuje tablice ogłoszeń znajdujące się w centralnych punktach wsi przynależnych do gminy i starostwa do reklamy imprez. Przy wyborze nośników reklamy (prasa) bierze się pod uwagę częstotliwość kontaktu z nimi oraz ich zasięg. Chodzi o intensywność w docieraniu do klienta tzn. jak często klient ma kontakt z naszą reklamą.
Szkolny Zespół Pieśni i Tańca Ludowego w celu przekazania informacji wykorzystuje najczęściej dostępną prasę regionalną: OPOLANINA - miesięcznik regionalny. Korzysta czasami z programu telewizji lubelskiej.

Gazeta lokalna pozyskuje informacje prasowe dzięki instruktorom prowadzącym zajęcia w zespole, lub instytucjom kultury. Informacje zamieszcza się przed imprezą, a następnie artykuły prasowe o udziale Zespołu tanecznego w przedsięwzięciach kulturalnych. Czasami współpraca z dziennikarzami, redaktorami gazet lokalnych pozwala na współredagowanie prasy, wielokrotnie to właśnie pracownicy szkoły lub Ośrodka Kultury są korespondentami, informatorami o wydarzeniach kulturalnych. Istotną sprawą w reklamowaniu jest wyróżnienie się wśród całej rzeszy instytucji reklamujących się. Zespół taneczny posiada swój folder i logo wykorzystywane na zaproszeniach, papierach listowych.

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że dobrą i skuteczną reklamą jest stosowanie zaproszeń osobistych przekazywanych osobiście dla indywidualnych osób i małych grup. Jak wynika z obserwacji jest to bardzo skuteczna spośród wielu stosowanych form - w języku marketingu nazywana sprzedażą osobistą.

Public Relations
Nieodzownym składnikiem działań marketingowych i promocyjnych jest troska o kontakty środowiskowe celem tworzenia właściwego wizerunku szkolnego zespołu tanecznego. Zamierzenia sprowadza się głównie do tego, żeby społeczność szkolna i środowiskowa uznała zespół folklorystyczny jako grupę potrzebną, atrakcyjną ofertę do spędzenia wolnego czasu, sprawną organizacyjnie, lubianą, a w szczególności aby środowisko lokalne akceptowało taki obraz szkolnego zespołu, aby panowała korzystna atmosfera.

Zabieganie o korzystny wizerunek jest jednym z celów promocji Zespołu. Swoimi działaniami przekonuje się członków zespołu i odbiorców, że są tutaj najważniejsi, o przyjaznym nastawieniu do nich.
Działalność promocyjna polega również na szczególnej dbałości o wygląd zewnętrzny osób w kostiumach ludowych, w których grupa prezentuje swój program artystyczny. Im lepsze wrażenie estetyczne tym odbiorcy kreują sobie lepszy obraz, a grupa zdobywa autorytet.
Kształtowanie dobrego wizerunku jest istotne szczególnie w małej społeczności, jaką jest niewątpliwie szkolny zespól taneczny, gdzie niejednokrotnie to właśnie ustna opinia publiczna, ma większy wpływ od mediów w tworzeniu jej obrazu.
Dyrekcja szkoły szczególną uwagę zwraca na poziom programów artystycznych prezentowanych przez zespół, estetykę wykonawców, dobrą atmosferę podczas prób i występów, zachowanie kadry oraz jej kompetencje, dlatego też osoby pracujące bezpośrednio z zespołem podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
Korzystna atmosfera, życzliwość wpływa pozytywnie na komunikowanie się ze społecznością lokalną, do której kierowane są działania Szkolnego Zespołu Tańca Ludowego. 

 Anna Kutyna

 

 
 
Strona wyświetlona 1155 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim