Dokumenty

Dokumenty niejawne:

Test logowania dla wszystkich

Test logowania dla wybranych

 

Strona startowa

 
 
 
 
System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009
 
 Norma PN-EN ISO 9001:2009 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i przeznaczona jest dla organizacji, których celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania usług, w tym usług edukacyjnych spełniających wymagania przepisów prawnych oraz dążących do zwiększenia zadowolenia tych, którzy z usług korzystają. Norma przeznaczona jest dla różnych organizacji niezależnie od rodzaju i wielkości.
 
Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością:
- Usprawnienie zarządzania oraz zwiększenie efektywności.
- Wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania.
- Uzyskanie narzędzia wspomagającego wysoką jakość dostarczanych usług edukacyjnych.
- Zwiększenie możliwości wyboru procedur oceny zgodności z dyrektywami UE.
- Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania.
MISJA I POLITYKA JAKOŚCI
 
Misją Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim jest:
- teoretyczne i praktyczne przygotowanie przyszłych wykwalifikowanych pracowników w zawodach i specjalnościach nauczanych w szkole,
- wdrożenie uczniów do wykonywania pracy zarobkowej z pełną odpowiedzialnością i zrozumieniem jej znaczenia społeczno -gospodarczego,
- zapewnienie uczniom wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu i umożliwiającego dalszą naukę, a także wdrożenia ich do samokształcenia oraz podnoszenia kultury zawodowej i ogólnej,
- wychowywanie uczniów na świadomych i twórczych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności:
-umacnianie poczucia obowiązku, oraz dyscypliny pracy i nauki,
-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowiska,
-pogłębianie uczuć patriotyzmu,
- Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego realizuje swoje cele we współpracy z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny, rodzicami, Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zakładami pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, ośrodkami opieki zdrowotnej oraz organizacjami i towarzystwami lokalnymi.
 
Misję realizujemy poprzez ustanowienie Polityki Jakości, która obejmuje:
- tworzenie, utrzymanie i rozwój profesjonalnej i nowoczesnej bazy dydaktycznej,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników
- otoczenie szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych i zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym
- wspierania i motywowanie uczniów w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,
- zapewnienie zaufania i zadowolenia uczniów oraz rodziców,
- pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych dla rozwoju bazy dydaktycznej
- rozwijanie samorządności młodzieży
- ustawiczne dokształcanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
- rozwijanie współpracy międzynarodowej
- wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001
- publikację i upowszechnienie znajomości Polityki Jakości wśród pracowników i uczniów naszego Zespołu - monitorowanie, ocenę i doskonalenie procesów dydaktycznych, wychowawczych i administracyjnych w celu zapewnienia długotrwałej i zgodnej z rosnącymi wymaganiami rynku działalności Zespołu Szkół Zawodowych.
 
DYREKTOR mgr Anita Wrona
 
 
Strona wyświetlona 18909 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego Opolu Lubelskim