Samorząd Uczniowski

Władze Samorządu w bieżącym roku

Regulamin Samorządu

Plan pracy na bieżący rok szkolny

Strona startowa

 
 
 
 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Rok szkolny 2018/2019
 
CELE I ZADANIA SAMORZĄDU
 
1. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej . Ma prawo do przedstawiania organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu
i wychowaniu.
3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków.
4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez :
- organizowanie działalności pozalekcyjnych uczniów;
- organizowanie uroczystości okolicznościowych , akcji charytatywnych , festynów.
- redagowanie gazetek szkolnych;
- inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;
- organizowanie czasu wolnego uczniów - dyskoteki , imprezy kulturalno - oświatowe.
5. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.
 
ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU
 
1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.
2. Uchwały Rady , opinie , wnioski podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
3. Rada Samorządu obraduje na zebraniach zwoływanych w miarę potrzeb.
 
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I JEGO ZADANIA
 
1. Opiekunem Samorządu jest nauczycielem wybranym przez Radę Pedagogiczną . Kandydat musi uzyskać pozytywną opinię Rady Samorządu.
2. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu , doradza
i wspomaga inicjatywy uczniowskie.
3. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 
PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
1. Samorząd ma prawo do :
- Realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły;
- Współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;
- Uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły;
- Posiadania własnych funduszy , które służą finansowaniu jego działalności.
2. Samorząd ma obowiązek :
- współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i pracy;
- uczestniczenia w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i nauczycielami;
- występowanie w obronie praw uczniów.
 
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
1. Organami Samorządu są:
- Zebranie wszystkich uczniów szkoły;
- Rada Samorządu Uczniowskiego;
- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
- Sekcje Samorządu uczniowskiego oraz komisje stałe i doraźne;
2. Zebranie wszystkich uczniów - walne zgromadzenia.
3. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy uczniowie szkoły.
4. Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek :
- Co najmniej 1/5 uczniów szkoły;
- Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
- Rady Samorządu;
- Dyrektora szkoły.
5. Do kompetencji walnego zebrania należy :
- przyjmowanie sprawozdania z działalności Rady Samorządu i wyrażania swoich opinii o pracy organów Samorządu;
- odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych jej członków , jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań;
- wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
1. Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach bezpośrednich.
2. Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:
- Reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły;
- Czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów;
- Zwoływanie i przewodniczenie walnemu zebraniu uczniów;
- Kieruje pracami Rady Samorządu , organizuje jej pracę , zwołuje zebrania nie rzadziej niż raz w miesiącu;
- Jest reprezentantem interesów uczniów w Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i u dyrektora szkoły;
 
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 
1. Rada Samorządu uczniowskiego wybierana jest w wyborach bezpośrednich- 10 osób z największą liczba głosów.
2. W skład Rady muszą wchodzić reprezentacje każdego pionu klas- przedstawiciele są wybierani poza wyborami szkolnymi - wybory uzupełniające w poziomie danego rocznika.
3. Spośród członków Rady wybierani są : zastępca przewodniczącego, sekretarz, przewodniczący sekcji.
 
 
Strona wyświetlona 11051 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim