Praktyka w roku 2009

Praktyka w roku 2008

Praktyka w roku 2005

Praktyka w roku 2003

 

Powrót do poprzedniej strony

Strona startowa

 
 
 
Praktyki zagraniczne
 

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie/

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.
 

Cele praktyki zagranicznej zgadzają się z programem praktyk zawodowych w Technikum Hotelarskim.

Program praktyki obejmuje następujące obszary:

I. Wprowadzenie uczniów do zakładu hotelarskiego: zapoznanie z układem funkcjonalno - komunikacyjnym całego zakładu, zarządzeniami, regulaminami, instrukcjami i przepisami bhp i ppoż., ze strukturą poszczególnych działów, zakresem czynności, uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy, zasadami współpracy w zespole.

II. Elementy praktyki w części gastronomicznej: obsługa sprzętu gastronomicznego, wydawanie i serwowanie potraw, aranżacja sal konsumpcyjnych zgodnie z zaleceniem.

III. Elementy praktyki w części recepcyjnej: przyjęcie gościa, komunikacja interpersonalna.

IV. Praktyka w części mieszkalnej: wyposażenie jednostek mieszkalnych, techniki sprzątania, środki czystości, obsługa urządzeń technicznych, ochrona mienia gościa i hotelu, usługi dodatkowe.

V. Praktyka w części usług specjalnych: pralnia, sauna.
 

Wyjazd na praktykę traktowany jest jako nagroda dla uczniów, dlatego szkoła stara się wybrać naprawdę najlepszych. Od uczniów wymaga się przede wszystkim wysokiej oceny z języków obcych, przedmiotów zawodowych oraz dobrej opinii wychowawców. Celem praktyk jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką, udoskonalenie umiejętności językowych, nabycie umiejętności pracy zespołowej.

Odbycie praktyki zagranicznej przyczynia się do zwiększenia możliwości zatrudnienia w przyszłości. Nasi absolwenci, którzy wcześniej uczestniczyli w praktykach zagranicznych, legitymując się świadectwem praktyk i opinią pracodawcy, łatwiej odnajdują się na rynku pracy.

Rekrutacja uczniów

Przygotowania do realizacji projektu rozpoczęły się w czerwcu 2008 roku. Uczniowie Technikum Hotelarskiego (klasy 1 i 2) zostali poinformowani o możliwości wzięcia udziału w realizacji projektu praktyk hotelarskich w Niemczech na zorganizowanym dla nich spotkaniu informacyjnym. Informacja ta została również przekazana rodzicom podczas zebrania rodzicielskiego oraz umieszczona na stronie internetowej szkoły.

Po spotkaniu dokonana została wstępna rekrutacja kandydatów, podstawowym kryterium pierwszego etapu kwalifikacji na praktykę zagraniczną był poziom znajomości języka niemieckiego oraz umiejętności zawodowe – test, oraz opinia wychowawcy.

W drugim etapie kwalifikacji, po odbyciu cyklu przygotowań do pobytu za granicą wzięte zostały pod uwagę następujące kryteria: dobre wyniki w nauce z uwzględnieniem przedmiotów zawodowych i języka angielskiego, poziom motywacji i zainteresowania uczestnika branżą hotelarską, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, poziom samodzielności i umiejętności adaptacyjnych.

 
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w praktykach zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci
 
 

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

1.

Małgorzata Kaupke

II TH A

2.

Emilia Plewik

II THA

3.

Mariola Sitarska

II THA

4.

Magda Szymczyk

II THA

5.

Karolina Pietras

III TH

6.

Ewelina Zaborowska

III TH

7.

Kamil Rejn

III TH

8.

Bernard Malicki

III TH

9.

Sylwia Kubicka

III TH

10.

Paweł Piłat

III TH

11.

Iwona Bura

II THA

12.

Edyta Dwojak

IITHA

13.

Bartosz Paduch

II THB

14.

Elżbieta Czubińska

II THB

15.

Anna Pętek

II THB

16.

Ewelina Kwietniewska

II THB

 
Lista osób rezerwowych
1.

Kamil Leszkowicz

III TH

2.

Paweł Walencik

III TH

3.

Martyna Rudnicka

III TH

4.

Ewa Żak

III TH

 

Program praktyk
Cele praktyki zagranicznej zgadzają się z programem praktyk zawodowych w Technikum Hotelarskim.
Program praktyki obejmował będzie następujące obszary:

I. Wprowadzenie uczniów do zakładu hotelarskiego: zapoznanie z układem funkcjonalno - komunikacyjnym całego zakładu, zarządzeniami, regulaminami, instrukcjami i przepisami bhp i ppoż., ze strukturą poszczególnych działów, zakresem czynności, uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy, zasadami współpracy w zespole.

II. Elementy praktyki w części gastronomicznej: obsługa sprzętu gastronomicznego, wydawanie i serwowanie potraw, aranżacja sal konsumpcyjnych zgodnie z zaleceniem.

III. Elementy praktyki w części recepcyjnej: przyjęcie gościa, komunikacja interpersonalna.

IV. Praktyka w części mieszkalnej: wyposażenie jednostek mieszkalnych, techniki sprzątania, środki czystości, obsługa urządzeń technicznych, ochrona mienia gościa i hotelu, usługi dodatkowe.

V. Praktyka w części usług specjalnych: pralnia, sauna.

 
Uczestnicy Programu Leonardo da Vinci przygotowali prezentację multimedialnš obrazujšcš pobyt i pracę podczas praktyk zawodowych w Monachium

 Pobierz prezentację w formacie Power Point  [uwaga: plik jest duży ~ 44.3 MB] 

 
 
Strona wyświetlona  razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim