Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Przedstawiamy szkoły w naszym Zespole
 

Przedstawiamy Wam naszą ofertę zdobycia wykształcenia zawodowego. Naszym uczniom i słuchaczom zapewniamy:
 ● wysoki poziom nauczania
 ● przyjazną atmosferę
 ● nowoczesne metody nauczania stosowane przez przygotowanych nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe
 ● naukę języków angielskiego niemieckiego francuskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 ● rozwijanie zainteresowań i doskonalenie swoich umiejętności, możliwość ukończenia wielu kursów zawodowych
 ● dobrze wyposażoną bibliotekę wraz z pracownią multimedialną ze stałym dostępem do Internetu
 ● dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań
 ● pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu
 ● opiekę pedagoga

Nasza oferta edukacyjna obejmuje zarówno kształcenie na poziomie technicznym, kończące się egzaminem maturalnym jak też kształcenie na poziome szkoły zawodowej kończące się uzyskaniem dyplomu zawodowego, który umożliwia podjęcie pracy w państwach Unii Europejskiej.
W naszym Zespole znajdziecie również szkoły uzupełniające wykształcenie tak dla młodzieży jak dla dorosłych.

Technika
Nauka trwa 4 lata. Po cyklu kształcenia absolwent uzyskuje prawo do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwenci technikum, nieprzystępujący do egzaminu maturalnego, otrzymują świadectwo ukończenia technikum. Natomiast ci absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny uzyskują świadectwo dojrzałości technikum, uprawniające do wstępu do szkół wyższych, a po zdaniu egzaminu zawodowego - dyplom uzyskania tytułu zawodowego.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka trwa 3 lata. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w 2-letnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub 3-letnim technikum uzupełniającym.
Nauka w szkole zawodowej kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodach, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Egzamin jest przeprowadzany zgodnie ze standardami wymagań opracowanymi dla poszczególnych zawodów przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz - po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplom uzyskania tytułu zawodowego.

Liceum ogólnolształcące
Po 3-letnim okresie kształcenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu uzyskać świadectwo dojrzałości, uprawniające do wstępu do szkoły wyższej.

Szkoła policealna
Przeznaczona dla tych absolwentów liceów ogólnokształcących i profilowanych, którzy nie rozpoczną studiów wyższych. Ukończenie ich umożliwi zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych na poziomie średnim technicznym lub równorzędnym. Kandydaci są przyjmowani na podstawie świadectwa ukończenia ww. szkół średnich, czyli świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego i świadectwa ukończenia liceum profilowanego. Nauka w szkołach policealnych kończy się egzaminem zawodowym, zgodnym ze standardami wymagań określonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz, po zdaniu egzaminu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu zawodowego.

 
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom rynku pracy, dajemy możliwość uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, realizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Oferta jest szansą dla wszystkich osób dorosłych, posiadających wykształcenie wyższe, średnie, zasadnicze, gimnazjalne lub podstawowe. Zainteresowani mogą zdobyć nowy zawód, uzupełnić swoje wykształcenie, udoskonalić umiejętności, wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej bądź otworzyć własną działalność gospodarczą. Taką szansę dają kursy kwalifikacyjne. Zajęcia będą realizowane w trybie zaocznym w weekendy. Po zakończeniu nauki na danym kierunku, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 
Nasz absolwent:
 ● dba o rozwój intelektualno-emocjonalny
 ● potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 ● posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy
 ● umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć
 ● rozwija zainteresowania, talenty i pasje
 ● jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych
 ● jest kulturalny
 ● docenia wagę więzi międzyludzkich
 ● umie współpracować w grupie
 

Nasze szkoły przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności.

 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Waszym życzliwym zainteresowaniem.

 
 
Strona wyświetlona 1552 / 52080 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim