Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 

Jest to szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.

Podstawy programowe dla kształcenia ogólnego w tego typu szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977)., w załączniku numer 5

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcenie w następujących zawodach:
● rolnik,
● ogrodnik,
● piekarz,
● mechanik pojazdów samochodowych,
● rzeźnik - wędliniarz,
● cukiernik,
● fryzjer,
● stolarz,
● pozłotnik,
● fotograf,
● krawiec,
● sprzedawca,
● kucharz małej gastronomii,
● murarz
● i inne.

Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie czeladniczym, zgodnie z profilem danej placówki. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplomem poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w ...

Naukaw Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa trzy lata i jest podzielona na część ogólnokształcącą i część zawodową. W trakcie trwania kształcenia uczeń odbywa wyjazdowy kurs dokształcania zawodowego oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uwaga: Szkoła nie zapewnia praktyk zawodowych - uczeń samodzielnie znajduje zakład pracy, który zapewnia odbycie praktyki.
 
 
Strona wyświetlona 5259 / 11300 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim