Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Technikum. Technik agrobiznesu
 

kwalifikacje:
● R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej
● R.6 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
● rozszerzenia j. angielski/niemiecki, geografia/historia

Technik agrobiznesu jest specjalistą w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Osoba wykształcona w tym kierunku potrafi realizować czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, etc. Osoby podejmujące profesję technika agrobiznesu posiadają wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dziedzin – ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości, czy prawa.

Kształcenie zawodowe obejmuje między innymi przedmioty: marketing w agrobiznesie, przedsiębiorczość, rachunkowość, przetwórstwo spożywcze, wybrane zagadnienia z psychologii, technikę biurową i komputerową, wybrane zagadnienia prawne, zarządzanie firmą.

Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwią mu podjęcie działalności na własny rachunek np. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy technik samodzielnie może prowadzić własną produkcje gospodarczą, ubiegać się o fundusze strukturalne UE, podejmować prace w instytucjach związanych z rolnictwem.

Praca technika agrobiznesu obejmuje szereg różnorodnych czynności – począwszy od organizowania formalnej strony funkcjonowania agrobiznesu, poprzez dobór maszyn i urządzeń specjalistycznych, na zatrudnianiu pracowników i regulowaniu ich wynagrodzeń kończąc.

Edukacja kończy się dwoma egzaminami:
● maturalnym,
● potwierdzającym kwalifikacje zawodowe z uzyskaniem dyplomu honorowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Nasz absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● organizowanie i wykonywania prac związanych z produkcją rolniczą
● wykonywanie obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
● organizowanie i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem
● prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych
● prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 
Absolwent tego kierunku może:
● kontynuować naukę na studiach wyższych
● znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
● znaleźć zatrudnienie w firmach handlowych, agroturystycznych, produkcji rolno-spożywczej
● znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji samorządowej

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

 
 
Strona wyświetlona 5262 / 7603 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim