Zmień Szkołę

Zobacz więcej o zawodach

Strona startowa

 
 
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 

Jest to szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.

Podstawy programowe dla kształcenia ogólnego w tego typu szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 51 poz. 458; Dz. U. 2003 nr 210 poz. 2041).
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcenie w następujących zawodach: rolnik, ogrodnik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, rzeźnik - wędliniarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, pozłotnik, fotograf, krawiec, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, murarz i inne.

Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie czeladniczym, zgodnie z profilem danej placówki. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplomem poświadczającym kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym profilowanym, w którym nauka trwa dwa lata lub w trzyletnim technikum uzupełniającym.

Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa dwa lub trzy lata w zależności od wyboru zawodu i jest podzielona na część ogólnokształcącą i część zawodową. W trakcie trwania kształcenia uczeń odbywa wyjazdowy kurs dokształcania zawodowego oraz zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Absolwentom ZSZ zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Technikum Uzupełniającym.
Uwaga: Szkoła nie zapewnia praktyk zawodowych - uczeń samodzielnie znajduje zakład pracy, który zapewnia odbycie praktyki.

 
 
Strona wyświetlona  razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim