Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Technikum. Technik obsługi turystycznej
 

kwalifikacje:
● T.13 – planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
● T.14– prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
● rozszerzenia j.angielski/niemiecki, geografia/wos

Do zadań technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń (życzeń) klienta, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystów. Technik obsługi turystycznej może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Ponadto może pracować w podmiotach gospodarczych zajmujących się organizacją i obsługą turystyczną: biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach, domach wczasowych, działach socjalnych w zakładach pracy.

Do obowiązków technika obsługi turystycznej należy:
● informowanie zainteresowanych osób o usługach świadczonych przez biuro podróży
● przedstawienie dokładnych ofert klientowi
● dokonanie odpowiednich rezerwacji
 
Z organizowaniem imprez turystycznych wiąże się konieczność nawiązywania kontaktów i współpracy z polskimi i zagranicznymi biurami podróży. Praca technika obsługi turystycznej jest pracą biurową, i z reguły ma charakter indywidualny. Czasem jednak przy organizowaniu imprez turystycznych może pracować cały zespół, składający się z przedstawicieli kilku biur podróży. Kontakty z innymi ludźmi są niezbędne i intensywne, co często stwarza ryzyko powstawania konfliktów. Przykładem bezpośrednich kontaktów jest odpowiadanie na pytania klienta, konsultowanie z nim szczegółów wycieczki, negocjowanie warunków umowy, doradzanie w wyborze oferty. Ze względu na to, że praca w tym zawodzie wiąże się z bezpośrednimi kontaktami z wieloma ludźmi, trzeba umieć łatwo nawiązywać z nimi kontakty.

Charakter pracy wymaga:
● dużej odporności emocjonalnej
● umiejętności harmonijnego współdziałania z innymi
● jednocześnie dużej samodzielności
● umiejętności zaplanowania i zorganizowania sobie własnej pracy
● ważna jest również zdolność koncentracji uwagi i zarazem jej podzielność
 
Nasz absolwent poprawnie:
● charakteryzuje rodzaje turystyki
● rozróżnia podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku turystycznym;
● charakteryzuje zadania organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych;
● stosuje przepisy prawa dotyczące turystyki;
● rozróżnia produkty turystyczne;
● rozróżnia rodzaje usług turystycznych;
● charakteryzuje rynek usług turystycznych;
● charakteryzuje oraz monitoruje krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
● przestrzega zasad marketingu dotyczących turystyki;
● stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 
 
 
Strona wyświetlona 26431 / 7713 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim