Harmonogram realizacji programu

O projekcie...

 

Strona startowa

 
 
 
Ogólnopolski Program Edukacyjny Głównego Inspektora Danych Osobowych "Twoje dane-twoja sprawa"
 
Ogólnopolski Program Edukacyjny Twoje dane-Twoja sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych - inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli
 
Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych o treści związane z ochrona danych osobowych i prawem do prywatności.
 
Cel ten będzie realizowany poprzez nastepujące cele szczegółowe:
 wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
 podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze ksztaltowania wśród uczniów wiedzy i umiejetności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
 umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczen związanych z realizacją przedmiotowych treści;
 poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
 kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
 
Cele programu zgodne sa z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dokument ten precyzuje, że jednym z celów kształcenia ogólnego na I, II, III i IV etapie edukacyjnym jest kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez cale życie(2006/962/WE), jak również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 roku zmieniającego rozporzadzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, programobliguje placówki doskonalenia nauczycieli do tworzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół w ramach organizowanych szkoleń, spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tematem ochrony danych osobowych.
 
 
 
 
Strona wyświetlona 3531 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim