Statuty

Statut Zespołu Szkół Zawodowych

Statut Centrum Kształcenia Ustaw.

Statut ODiDZ

Statut Szkoły Policealnej

Statut Tech. Ogrodn. dla dorosłych

Procedury

Organizacja wycieczek

Postępowanie w sytuacji zagrożenia

Procedury egzaminu maturalnego

Regulaminy

Regulamin hali sportowej

Regulamin ZFŚS

Inne

Zestaw podręczników

Zestaw programów nauczania *

Wdrożenie syt. zarządzania jakością

 

Powrót do poprzedniej strony

Strona startowa

 
 
 
Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
w Opolu Lubelskim
Opole Lubelskie, grudzień 2009
 
 
I. Przepisy wstępne.
 
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej "Funduszem" tworzy się na podstawie przepisów:
 - ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),
 - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).
2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności przedsiębiorstwa.
3. Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez :
   a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,
   b) odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
   c) odsetki od środków funduszu,
   d) dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej na rzecz pracowników zakładu, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
   e) wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego,
   f) inne środki określone w odrębnych przepisach.
4. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
5. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
6. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej.
 
 
II. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 

1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w tym :
   a) pomoc rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
   b) zapomogi pieniężne bezzwrotne,
   c) dofinansowanie wczasów pracowniczych, leczniczych, profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione,
   d) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych,
   e) dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie*,
   f) dofinansowanie wypoczynku sobotnio-niedzielnego,
   g) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe, ponoszonych kosztów transportu i noclegów,
   h) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe,
   i) dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego
   j) zakup paczek MIKOŁAJOWYCH dla dzieci pracowników, do ukończenia 16 roku życia ( w danym roku)
   k) świadczenia pieniężne
* dotyczy osób uprawnionych do urlopu

 
 
III. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
1. Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać :
   a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w ZSZ im. S. Konarskiego Opole Lubelskie niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy,
   b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
   c) emeryci i renciści, którzy rozwiązali z ZSZ im. S. Konarskiego Opole Lubelskie umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
   d) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. a - c.
   e) osoby świadczące pracę na rzecz ZSZ im. S. Konarskiego Opole Lubelskie na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy.
2. Członkami rodzin, o których mowa w pkt 1 lit. d) są :
   a) współmałżonkowie,
   b) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole - do ukończenia nauki,
   c) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach - jeżeli byli na ich utrzymaniu.
3. Do pomocy ze środków Funduszu przeznaczonej na cele mieszkaniowe uprawnieni są wszyscy pracownicy posiadający staż pracy w ZSZ im. S. Konarskiego Opole Lubelskie wynoszący co najmniej 2 lata.
 
 
IV. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
 
1. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) za środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.
2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy.
3. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika ( wg. ZAŁĄCZNIKA NR 1).
4. Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne dochody netto współmałżonków z 3 miesięcy poprzedzających wniosek o uzyskanie świadczenia socjalnego.
5. Pomoc z Funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków według planu wydatków na dany rok :
   a) dopłata do wypoczynku i wczasów ( II. pkt 1. lit. c ) - 1 raz na rok do wysokości odpisu podstawowego
   b) dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży ( II. pkt 1. lit. d ) - jeden raz na rok do wysokości 300 zł , na każde dziecko,
   c) dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ( II. pkt 1. lit. e ) - 1 raz na rok do wysokości 90% odpisu podstawowego,
   d) pomoc rzeczowa i finansowa przyznawana będzie w wysokości :
      - w wypadkach losowych, do wysokości 2-krotnego najniższego wynagrodzenia,
      - w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, do wysokości 4-krotnego najniższego wynagrodzenia,
6. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na:
   a) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych,
   b) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym,
   c) zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
   d) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,
   e) przebudowę strychu, suszarni bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
   f) pokrycia kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
   g) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
   h) remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,
   i) kaucję i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań.
7. Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe przeznaczonej na remont i modernizację mieszkania lub domu ( IV. pkt 6 lit. h) jest posiadanie własnego mieszkania lub domu bez względu na tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub domu.
8. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona nie częściej niż jeden raz na 2 lata.
9. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.
10. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników ZSZ im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim.
11. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% od naliczonej kwoty.
12. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych zgodnie z umową ( ZAŁĄCZNIK NR 2 ) .
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo umorzona.
14. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
15. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie między pracodawcą a pożyczkobiorcą ( ZAŁĄCZNIK nr 2).
 
 

V. Postanowienia końcowe.

 

1. Środkami Funduszu administruje pracodawca.
2. Przyznawanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji pracodawcy uzgodnionej z reprezentantem pracowników.
3. W przypadku odmownego załatwienia wniosku osobie uprawnionej podaje się uzasadnienie.

 

Opole Lubelskie dn. 22 grudnia 2009
Regulamin niniejszy uzgodniony został z pracownikami ZSZ im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim oraz ze Związkami Zawodowymi.
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.

 

 
Wysokość dochodu na  jednego członka rodziny
/netto/
wysokość dopłaty
do 1800 zł 100%
1801 - 2200 zł 95%
Powyżej 2200 90%

 
Załączniki:
 
     Wniosek/oświadczenie o przyznanie świadczenia socjalnego
 
     Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
     Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej ze środków ZFŚS

 
 
Strona wyświetlona 4665 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim