Statuty

Statut Zespołu Szkół Zawodowych

Statut Centrum Kształcenia Ustaw.

Statut ODiDZ

Statut Szkoły Policealnej

Statut Tech. Ogrodn. dla dorosłych

Procedury

Organizacja wycieczek

Postępowanie w sytuacji zagrożenia

Procedury egzaminu maturalnego

Regulaminy

Regulamin hali sportowej

Regulamin ZFŚS

Inne

Zestaw podręczników

Zestaw programów nauczania *

Wdrożenie syt. zarządzania jakością

 

Powrót do poprzedniej strony

Strona startowa

 
 
 
Regulamin hali sportowej
 

1.Hala sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim, ul. Kolejowa 2.

2. Hala sportowa otwarta jest:
  · od poniedziałku do piątku-w godz.: 700 - 2100,
  · w sobotę i w niedzielę w zależności od potrzeb.

3. W godzinach od 800 do 1700 hala sportowa udostępniona jest nieodpłatnie przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego i Zespole Szkół w Opolu Lubelskim oraz innych placówek oświatowych na terenie powiatu opolskiego.

4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą administratora w oparciu o aktualny harmonogram.

6. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

7. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

8. Z hali sportowej korzystać mogą:
  · grupy zorganizowane nie przekraczające 24 osób,
  · dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
  · kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
  · zakłady pracy, instytucje, organizacje,
  · osoby fizyczne,
  · dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
  · kibice oraz osoby uczestniczące wyłącznie podczas imprez sportowych których formuła organizacyjna dopuszcza udział publiczności.

9. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
  · których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
  · z przeciwwskazaniami lekarskimi.

10. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  · pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  · założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówek" (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
  · przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
  · utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
  · podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

11. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  · palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  · wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu,
  · wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę koszykową,
  · wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów wykonanych ze szkła

12. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

13. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę sportową powinno odbywać się za jego zgodą.

14. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie niećwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają do jego dyspozycji.

15. Podczas przerw między zajęciami, a także w czasie wykonywania prac porządkowych hala sportowa musi zostać bezwzględnie opuszczona przez uczniów lub innych uczestników zajęć.

16. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali sportowej.

17. Zabrania się uczniom i zawodnikom regulowania zaworów ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone: nauczyciele, trenerzy, pracownicy obsługi szkoły.

18. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy powiadomić osobę upoważnioną: nauczyciela, trenera, pracownika obsługi hali.

19. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.

20. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie).

21. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego oraz osoby upoważnione może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

22. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, kierownictwo hali sportowej i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności.

23. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

24. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

25. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć.

26. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

27. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu.

28. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni hali sportowej lub w wydzielonej części parkietu.

29. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

30. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

31. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.
 

 
 
Strona wyświetlona 6025 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim