Statuty

Statut Zespołu Szkół Zawodowych

Statut Centrum Kształcenia Ustaw.

Statut ODiDZ

Statut Szkoły Policealnej

Statut Tech. Ogrodn. dla dorosłych

Procedury

Organizacja wycieczek

Postępowanie w sytuacji zagrożenia

Procedury egzaminu maturalnego

Regulaminy

Regulamin hali sportowej

Regulamin ZFŚS

Inne

Zestaw podręczników

Zestaw programów nauczania *

Wdrożenie syt. zarządzania jakością

 

Powrót do poprzedniej strony

Strona startowa

 
 
 
Statut Technikum Ogrodniczego dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2004 r. nr 69, poz. 624, nr 96, poz. 959, nr 99, poz. 1001 i nr 145, poz. 1532).
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, nr 179, poz. 1845).
3. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 r. nr 66, poz.606 )
4. Rozrządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. nr 26 poz. 232).
5. Rozrządzenia MENiS z dnia 07. 09. 2004 r. (Dz. U. nr 199 poz. 2046), w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
6. Innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 1

1. Szkoła dla dorosłych, której zasady funkcjonowania określa niniejszy statut nosi nazwę: Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych.
2. Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych jest szkołą publiczną.
3. Szkoła ma siedzibę w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim - Kluczkowice 7.
4. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych im St. Konarskiego w Opolu Lubelskim
5. Technikum dla Dorosłych kształci słuchaczy w zawodzie: technik ogrodnik

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu, bez bliższego określenia, jest mowa o "szkole", należy przez to rozumieć Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych, o "słuchaczach", - słuchaczy Technikum Ogrodniczego dla Dorosłych.

§ 3

Dyrektorem Technikum Ogrodniczego dla Dorosłych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim.

Inne informacje o Technikum Ogrodniczym dla Dorosłych

§ 4

1. Organem prowadzącym Technikum Ogrodniczego dla Dorosłych jest Powiat Opolski.
2. Organem nadzoru pedagogicznego wspólnym dla zespołu szkół i szkoły dla dorosłych jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.
3. Czas trwania cyklu kształcenia w Technikum Ogrodniczym dla Dorosłych wynosi 3 lata
(6 semestrów).
4. O przyjęcie do Zaocznego Technikum Ogrodniczego dla Dorosłych mogą ubiegać się:
absolwenci Zasadniczej Szkoły Rolniczej (wszystkich typów),
absolwenci szkół podstawowych, gimnazjum, pozostałych szkół zawodowych oraz szkół innych typów, po uprzednim zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskaniu tytułu zawodowego w zawodzie ogrodnik.

Cele i zadania szkoły dla dorosłych

§ 5

1. Proces kształcenia w szkole dla dorosłych powinien zapewnić słuchaczowi dobre, wszechstronne przygotowanie zawodowe.
2. Szkoła dla dorosłych kształtuje środowisko wychowawcze, zgodnie z programem wychowawczym szkoły, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku słuchaczy.
3. Szkoła dla dorosłych sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 6

1. Szkoła dla dorosłych umożliwia słuchaczom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
2. Szkoła dla dorosłych, poprzez stwarzanie sprzyjających warunków, umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy.

§ 7

1. Szkoła dla dorosłych sprawuje opiekę nad słuchaczami we wszystkich sytuacjach i warunkach związanych z procesem kształcenia.
2. Słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek dbać o utrzymanie czystości obiektu szkolnego oraz przestrzegać zasady bhp.

§ 8

Słuchacze na podstawie orzeczenia lekarskiego, decyzją dyrektora szkoły, są zwalniani z niektórych przedmiotów.

§ 9

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały jego tok nauczania.

Organy szkoły dla dorosłych

§10

1. Dyrektor Szkoły dla Dorosłych,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Samorząd Słuchaczy.

§11

1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły, który reprezentuje szkołę na zewnątrz, i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły.
2. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy:
1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego z zastrzeżeniem art.36 ust.2 ustawy o systemie oświaty,
3) sprawowanie opieki nad słuchaczami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe dysponowanie,
6) kształtowanie w szkole życzliwej atmosfery, właściwych warunków pracy oraz stosunków pracowniczych,
7) przydzielenie, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami prac i zajęć,
8) przyjmowanie słuchaczy do szkoły oraz przydział oddziałów,
9) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
10) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
5. Dyrektor Szkoły koordynuje prace i dokonuje przydziału zadań osobom pełniącym funkcje kierownicze.
6. Dyrektor Szkoły wykonuje swoje zadania współpracując z Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy.
7. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, które nie są zgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwał Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
8. Dyrektor Szkoły rozstrzyga spory i konflikty zaistniałe w relacji:
1) słuchacz - nauczyciel,
2) nauczyciel - nauczyciel lub inny pracownik szkoły,
3) nauczyciel (pracownik) - członek kadry kierowniczej.

9. W sytuacjach szczególnych celem rozstrzygnięcia sporu Dyrektor może powołać specjalną komisję lub zwołać w tym celu nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem zainteresowanych osób.
 

§12


1. Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się zgodnie z kalendarzem zebrań Rady Pedagogicznej oraz w miarę potrzeb.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
1) z inicjatywy przewodniczącego,
2) na wniosek organów : prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki; po zaopiniowaniu tych projektów przez Samorząd Słuchaczy,
3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,
4) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia ucznia z listy słuchaczy.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz praktyk zawodowych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

10. Rada Pedagogiczna ma prawo:
1) występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania,
2) występowania z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora,
3) występowania z wnioskami do dyrektora o odwołanie z funkcji pozostałej kadry kierowniczej w szkole. Organ prowadzący szkołę lub dyrektor jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku i powiadomienia o wyniku Radę Pedagogiczną,
11. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany statutu szkoły.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 

§13

1. W szkole działa Samorząd Słuchaczy zwany dalej "Samorządem", który tworzą wszyscy słuchacze szkoły.
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw słuchaczy takich, jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
3) prawo do organizacji życia szkolnego,
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej,
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
6) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

Współdziałanie organów

§ 14

1. Współdziałanie wszystkich organów szkoły odbywa się na zasadzie swobodnego działania każdego organu i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Zasady współdziałania organów szkoły:
1) każdy z organów współdziała z dyrektorem w zakresie swoich kompetencji,
2) współdziałanie organów szkoły może odbywać się w sposób nie naruszający kompetencji innych,
3) uchwały, decyzje poszczególnych organów muszą mieścić się w ramach swoich kompetencji pod rygorem nieważności,
4) kompetencje poszczególnych organów mogą być rozszerzone lub w inny sposób zmienione stosownie do ewentualnych zmian w ustawie o systemie oświaty.
3. Sytuacje konfliktowe jednostki lub grupy wewnątrz szkoły będą rozwiązywane z zachowaniem zasad podległości służbowej.
1) Konflikty między nauczycielem a słuchaczem rozpatrują w pierwszej instancji:
- opiekun/wychowawca oddziału - dla nauczycieli uczących w danym oddziale,
- wicedyrektor i Dyrektor Szkoły dla nauczycieli i opiekunów zatrudnionych w szkole,
- od orzeczenia Dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego
- odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 7 dni od orzeczenia Dyrektora Szkoły.
2) Konflikty pomiędzy nauczycielami rozstrzyga i prowadzi postępowanie Dyrektor Szkoły
- w przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu może być wniesione odwołanie przez jedną ze stron do organu prowadzącego Szkołę
3) Konflikt między Dyrektorem Szkoły a nauczycielem rozpatruje organ prowadzący Szkołę
4. Wymiana informacji między poszczególnymi organami odbywać się będzie poprzez księgę zarządzeń, tablice informacyjne, zebrania, narady, a także poprzez bezpośrednie kontakty z przedstawicielami poszczególnych organów.

Organizacja szkoły dla dorosłych

§ 15

1. Szkoła dla dorosłych kształci słuchaczy w zawodzie technik ogrodnik.
2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Semestr pierwszy rozpoczyna zajęcia od semestru zimowego lub od semestru wiosennego danego roku szkolnego, zależnie od naboru słuchaczy.

§ 16

1. Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły dla dorosłych, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do 30 kwietnia danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Arkusz organizacyjny szkoły dla dorosłych zatwierdza Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim do dnia 30 maja danego roku.


§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla dorosłych jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danego oddziału, dopuszczonym do użytku szkolnego.
2. Liczbę miejsc w oddziałach klasy pierwszej szkoły dla dorosłych określa organ prowadzący.


§ 18

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa semestralny rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły dla dorosłych na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz ewentualnych uwag Rady Pedagogicznej.


§ 19

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone
w systemie zjazdów sobotnio- niedzielnych.
2. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
1/ klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych z niezbędnym wyposażeniem,
2/ bibliotekę,
3/ pomieszczenie administracyjno - gospodarcze,
4/ archiwum,
5/ szatnię,
6/ internat z pełnym zapleczem socjalnym
7/ gospodarstwo pomocnicze


§ 20

Przewiduje się możliwość corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy
z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę, oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczana w szkołach publicznych.


§ 21

1. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego realizowane są zgodnie z podstawą programową kształcenia zawodowego ustaloną dla szkoły dla dorosłych, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach, określonymi w odrębnych przepisach, oraz są organizowane w oddziałach.
2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego oraz praktyka zawodowa mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, pracodawców, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków doskonalenia zawodowego oraz pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą dla dorosłych a daną jednostką.
3. Słuchacze praktyki zawodowe odbywają w:
1/ gospodarstwie pomocniczym przy szkole,
2/ firmach rolniczych i okołorolniczych,
3/ gospodarstwach agroturystycznych,
4. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyk w gospodarstwach indywidualnych, uspołecznionych oraz w gospodarstwach położonych poza granicami kraju.
5. Szkoła organizuje spotkania z pracownikami:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim,
- Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
- Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
- banków, urzędów skarbowych
6. W szkole prowadzone są kursy, warsztaty doskonalące umiejętności zawodowe.
7. Podstawowym dokumentem świadczącym o odbyciu praktyk przez słuchacza jest indeks praktycznej nauki zawodu. Zaliczania praktyk dokonuje opiekun praktyk.
 

§ 22

Do szkoły dla dorosłych można przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły dla dorosłych lub za jego zgodą, pomiędzy poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 

§ 23

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, w zakresie zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
2. Biblioteka szkolna spełnia trzy podstawowe funkcje:
1) kształcąco-wychowawczą polegającą na:
a) rozbudzaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami,
b) wdrażaniu kultury czytelniczej,
c) udzielaniu pomocy słuchaczom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu,
d) pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej,
2) opiekuńczo - wychowawczą polegającą na:
a) otoczeniu opieką słuchaczy szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,
b) pomocy słuchaczom mającym trudności w nauce niektórych przedmiotów poprzez właściwy dobór odpowiedniej literatury.
3) kulturalno - rekreacyjną polegającą na:
a) uczestniczeniu w rozwijaniu życia kulturalnego słuchaczy,
b) zapewnieniu pomocy kołom zainteresowań i organizowaniu czasu wolnego słuchaczom.
3. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele, i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby związane z oświatą według następujących zasad:
1) słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły poprzez zapis wypożyczeń w karcie czytelnika,
2) rodzice za pośrednictwem słuchaczy poprzez zapis wypożyczeń w ich karcie,
3) inne osoby z wybranych pozycji na miejscu w bibliotece (czytelni),
4) każdy czytelnik ma prawo korzystać z biblioteki i czytelni w godzinach jej otwarcia,
5) słuchacz może wypożyczać książki na okres dwóch tygodni,
6) nauczycielom nie ogranicza się liczby wypożyczeń ani okresu przetrzymywania książki,
7) obowiązkiem każdego nauczyciela jest rozliczenie z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego,
8) pozostali czytelnicy korzystają z biblioteki szkolnej na zasadzie obowiązującej w bibliotece publicznej,
9) zagubione książki czytelnik odkupuje.
4. Godziny pracy biblioteki szkolnej stwarzają pełną możliwość wypożyczenia książki przez słuchaczy w dowolnym dla nich czasie.
5. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i ich konserwację. W budżecie szkoły należy przewidzieć w miarę posiadanych środków finansowych fundusz na uzupełnienie sprzętu i wyposażenia.
6. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
7. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) praca pedagogiczna z czytelnikami obejmująca:
a) udostępnienie czytelnikom zbiorów bibliotecznych,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych i tekstowych,
c) prowadzenie poradnictwa w wyborach czytelniczych,
d) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczo - informacyjnego dla słuchaczy
e) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,
f) przekazywanie nauczycielom informacji o czytelnictwie słuchaczy,
g) dokonywanie analizy stanu czytelnictwa w szkole na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
h) prowadzenie różnych form wizualnej informacji o książkach,
i) inspirowanie czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
2) praca organizacyjna obejmująca:
a) gromadzenie zbiorów, ich ewidencjowanie, konserwację i selekcję, udostępnienie zbiorów w ciągu 5 dni tygodnia,
b) w miarę potrzeby wydzielenie zbiorów dla poszczególnych pracowni,
c) prowadzenie zapisu wypożyczeń ,statystyki dziennej i miesięcznej w tym zakresie,
d) opracowanie planów działalności biblioteki,
e) uzgadnianie wydatków i stanu majątku biblioteki z księgowością
8. Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną i służbową za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.
 

§ 24

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, zgodnie z art.67 ust.1 ustawy o systemie oświaty, a ponadto w miarę możliwości:
1) archiwum,
2) szatnię,
3) pomieszczenia dla działalności organizacji społecznych, Samorządu Uczniowskiego, sklepiku, świetlicy szkolnej .

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły dla dorosłych

§ 25

1. W szkole dla dorosłych zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych
i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt.1 określają odrębne przepisy.

 

§ 26

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.
2. Zakres zadań nauczyciela zatrudnionego w szkole dla dorosłych obejmuje:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy,
b) dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
c) dbanie o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny,
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności oraz zainteresowań,
e) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu słuchaczy oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich słuchaczy,
f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb słuchaczy,
g) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej.

 

§ 27

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje wybrany spośród członków zespołu przewodniczący.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korygowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania z wyników nauczania,
c) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także uzupełnianiu ich wyposażenia,
d) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 

§ 28

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami,
a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy oraz pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 1:
a) otacza indywidualną opieką każdego słuchacza,
b) planuje i organizuje wspólnie z słuchaczami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół słuchaczy,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu słuchaczy, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno słuchaczy szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
d) współpracuje z pedagogiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień słuchaczy. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania słuchaczowi pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku słuchaczy, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły dla dorosłych.
4. Do zadań nauczyciela zwanego "wychowawcą" należy:
1) znajomość obowiązków wychowawcy oddziału,
2) wypełnianie obowiązków wychowawcy oddziału,
3) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej. Pomoc taką zapewniają mu: doradca metodyczny, dyrektor szkoły dla dorosłych, doświadczeni
w pracy pedagogicznej koledzy, opiekunowie przydzieleni początkującym nauczycielom oraz aktualne przepisy i ustawy.

 

Zasady rekrutacji słuchaczy

§ 29

1. Na semestr pierwszy Szkoły przyjmuje się absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach rolniczych oraz osoby posiadające tytuł zawodowy w zawodzie ogrodnik
2. Rekrutację słuchaczy przeprowadza się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
3. Dyrektor Szkoły:
1) decyduje o przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy na podstawie postępowania rekrutacyjnego,
2) może wydłużyć termin składania podań o przyjęcie do Szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc, a w przypadku nie dokonania pełnego naboru Szkoły, może wyznaczyć dodatkowy termin postępowania kwalifikacyjnego,
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, na wniosek słuchacza lub jego rodziców / prawnych opiekunów/, może wyznaczyć dodatkowy termin rekrutacji,
4) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów, warunków i wyników rekrutacji,
5) przekazuje organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informacje o wynikach rekrutacji na semestr pierwszy.
 

§ 30

1. Na semestr programowo wyższy w Szkole przyjmuje się słuchacza na podstawie:
1) wpisu w dokumentacji ucznia dotyczącej dotychczasowego przebiegu nauczania wydanego przez Szkołę, z której słuchacz odszedł,
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:
a) zmiany typu Szkoły, zawodu lub ubiegania się o przyjęcie na semestr programowo wyższy,
b) przyjmowania do szkoły słuchacza ze szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej.
1. Zasady i terminy egzaminów, o których mowa w ust.2 określa dyrektor Szkoły.
2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w semestrze, do którego słuchacz przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.
3. O przyjęciu słuchacza na semestr programowo wyższy decyduje dyrektor Szkoły.
 

§ 31

Od decyzji w sprawie przyjęcia słuchacza do Szkoły na semestr programowo wyższy przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór

Słuchacze szkoły dla dorosłych

§ 32

1. Całokształt działalności szkoły powinien wynikać z podmiotowego traktowania słuchaczy.
2. Wszechstronny rozwój osobowości, uniwersalne zasady etyczno-moralne i wysokie kwalifikacje absolwentów stanowią cel i określają zakres oddziaływań szkoły.

 

§ 33

Słuchacze szkoły dla dorosłych mają prawo:
a) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, do wolności poszukiwań intelektualnych i poszerzenia horyzontów wiedzy, mogą wyrażać opinie i wątpliwości, prowadzić polemikę z poglądami nauczycieli i autorami podręczników - zgodnie z zasadami prowadzenia dyskusji,
b) do poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, korespondencji, przyjaźni, uczuć,
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
d) swobodę wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszają tym dobra innych osób,
e) do korzystania z biblioteki, boiska, sal sportowych, klubu młodzieżowego pracowni przedmiotowych, zgodnie z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych oraz możliwościami szkoły,
f) zgłaszania nauczycielom problemów budzących szczególne zainteresowanie i prosić o wyjaśnienie oraz pomoc w ich rozwiązaniu,
g) uzyskania dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce, w terminach ustalonych z nauczycielami, zwłaszcza jeśli mają problemy z opanowaniem materiału,
h) do uzyskania informacji o terminach i formach oceniania.
i) do korzystania z przerw międzylekcyjnych,
j) korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje szkoła dla dorosłych,
k) do organizowania zgodnie z własnymi potrzebami i inicjatywami zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za zgodą dyrektora szkoły dla dorosłych
i pod opieką nauczyciela,
l) uczestniczenia w wycieczkach klasowych na zasadach określonych odrębnie przepisami,
m) uczestniczenia w imprezach zorganizowanych przez Samorząd Słuchaczy i wychowawców oddziałów,
n) zgłoszenia się ze swoimi problemami do wychowawców, dyrekcji, Samorządu Słuchaczy, organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
o) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
p) zgłaszania prośby o egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 34

Słuchacze szkoły dla dorosłych mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu, a w szczególności:
a) systematycznie pracować nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,
b) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować, i wzbogacać jej tradycję,
c) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wykonywać ich służbowe polecenia,
d) systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne i przestrzegać czasu trwania zajęć,
e) przedstawić wychowawcy usprawiedliwienie za każdą nieobecną godzinę lekcyjną na najbliższej lekcji wychowawczej,
f) dbać o higienę, czystość i estetykę wyglądu,
g) dbać o mienie społeczne szkoły, pomagać w utrzymaniu porządku i czystości na jej terenie (sanitariaty, szatnie, plac szkolny itp.),
h) przestrzegać ustaleń władz w realizacji planu pracy szkoły,
i) dbać o kulturę słowa, walczyć z przejawami wulgarności, przeciwdziałać wszelkim nałogom i patologiom szerzącym się w środowisku uczniowskim,
j) inicjować i wykonywać prace użyteczne dla klasy, szkoły i środowiska,
k) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
l) przestrzegać wszelkich obowiązujących na terenie szkoły regulaminów.

 

§ 35

1. Nagrodę może otrzymać słuchacz lub zespół słuchaczy.
2. Nagroda może być przyznawana za rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych potwierdzony wynikami, wzorową frekwencją, wybitnymi osiągnięciami w zajęciach pozalekcyjnych, pomocy innym oraz innymi pożytecznymi działaniami na rzecz szkoły bądź środowiska.
3. Nagroda może być udzielona indywidualnie, na forum oddziału lub szkoły na uzasadniony wniosek osoby fizycznej lub prawnej.
4. Rodzaje nagród i wyróżnień stosowanych wobec słuchacza:
1) pochwała opiekuna/wychowawcy wobec oddziału,
2) pochwała Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym lub na innej uroczystości szkolnej,
3) dyplom uznania za osiągnięcia naukowe, zawodowe i sportowe przyznany przez Radę Pedagogiczną,
4) nagroda rzeczowa lub książkowa przyznana przez Radę Pedagogiczną,
5) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce,
5. Kara może być udzielana za nie przestrzeganie statutu szkoły oraz zarządzeń osób upoważnionych do ich wydania.
6. Rodzaj kar stosowanych wobec słuchaczy:
1) upomnienie opiekuna/wychowawcy wobec słuchaczy danego oddziału
2) upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły,
3) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły,
4) skreślenie z listy słuchaczy w przypadku:
Rażącego i ciągłego łamania dyscypliny i norm społecznych określonych statutem szkoły, gdy wcześniej podjęte środki wychowawcze nie odniosły pożądanego efektu, rozprowadzania, spożywania i przebywania na terenie szkoły pod wpływem środków odurzających oraz alkoholu (z zastrzeżeniem art.39 ust.20 ustawy o systemie oświaty).
7. Szkoła informuje słuchacza o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Fakt przyznawania odpowiedniej nagrody lub kary winien być odnotowany w dokumentach oddziału lub szkoły.
8. Słuchacz o wymierzonej karze informowany jest pisemnie.
9. Słuchacz ma prawo odwołania się od wymierzonej kary do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni po terminie powiadomienia go o karze za pośrednictwem opiekuna.
Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna. Decyzja jest przekazana w formie pisemnej.

 

Ocenianie słuchaczy

§ 36

Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
1) Poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
2) Pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju oraz wyborze dalszego kształcenia.
3) Motywowanie słuchacza do dalszej pracy.
4) Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 

§ 37

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) Formułowanie przez nauczycieli i opiekunów/wychowawców wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy.
2) Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i form przyjętych w niniejszym dokumencie.
3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
4) Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru oraz roku szkolnego i warunki ich poprawiania.
 

§ 38

Nauczyciele przedmiotów na początku roku szkolnego informują ustnie słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
 

§ 39

1. Oceny są jawne dla słuchaczy.
2. Na prośbę słuchacza lub jego nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić.
 

§ 40

Nauczyciel jest zobowiązany do uwzględnienia pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub dysfunkcje rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

§ 41

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek słuchacza wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


§ 42

1. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.
2. Pisemną decyzję o zwolnieniu słuchacza z zajęć z wychowania fizycznego podejmuje, na wniosek nauczyciela, Dyrektor Szkoły na podstawie opinii lekarza.
3. W przypadku zwolnienia słuchacza z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 

§ 43

1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
2. Semestr I i II kończą się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonego przez MENiS.
 

§ 44

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych odbywa się nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 

§ 45

Na prośbę słuchacza nauczyciel zobowiązany jest poinformować o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej na dwa tygodnie przed wystawieniem tych ocen.
 

§ 46

1. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele przedmiotów.
2. Ocena ustalona przez nauczyciela przedmiotu jest ostateczna.
 

§ 47

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
1/ stopień celujący (cel.) - 6
2/ stopień bardzo dobry (bdb) - 5
3/ stopień dobry (db) - 4
4/ stopień dostateczny (dst) - 3
5/ stopień dopuszczający (dop) - 2
6/ stopień 6/ stopień niedostateczny (nds) - 1
2. Przy ustalaniu ocen bieżących stosuje się skalę cyfrową.
3. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów ("+") i minusów ("-").
4. Oceny klasyfikacyjne wpisuje się w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.
 

§ 48

Słuchacz może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.


§ 49

Słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 

§ 50

Na prośbę słuchacza nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 

§ 51

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na zasadach przewidzianych dla egzaminu poprawkowego w terminach.
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu ze słuchaczem.
3. Pisemny wniosek w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego składa słuchacz do Dyrektora Szkoły w ciągu 1 dnia od zakończenia klasyfikacji.
 

§ 52

1. Słuchacz nie klasyfikowany z przyczyn uznanych przez Radę Pedagogiczną za usprawiedliwione może warunkowo kontynuować naukę w następnym semestrze pod warunkiem zdania egzaminów klasyfikacyjnych w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
2. Sposób i formę zaliczenia materiału nauczania z danego semestru nauczyciel przedmiotu ustala indywidualnie ze słuchaczem.
 

§ 53

Słuchacz niesklasyfikowany z przyczyn uznanych przez Radę Pedagogiczną za nieusprawiedliwione i który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 

§ 54

1. W szkole promowanie słuchaczy odbywa się po każdym semestrze.
2. Słuchacz otrzymuje promocję na kolejny semestr, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 

§ 55

1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu poprawkowego przez ucznia z dwóch przedmiotów.
 

§ 56

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu ze słuchaczem.
3. Pisemny wniosek w sprawie egzaminu poprawkowego składa słuchacz do Dyrektora Szkoły w ciągu 1 dnia od zakończenia klasyfikacji.
 

§ 57

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
- Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący
- nauczyciel przedmiotu jako egzaminator
- nauczyciel takiego samego przedmiotu lub pokrewnego jako członek
2. Nauczyciel przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. W skład komisji jako egzaminatora powołuje się wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w szkole bądź w innej szkole, w uzgodnieniu z dyrektorem tej szkoły.
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
5. Zakres materiału nauczania objęty egzaminem nauczyciel przedmiotu podaje słuchaczowi, na jego prośbę, przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
6. Zestawy tematów egzaminu przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.
7. Treść tematów egzaminacyjnych powinna być zgodna z realizowanym w danej klasie programem nauczania danego przedmiotu.
8. Czas trwania oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu określa przewodniczący komisji uwzględniając treść i zakres pytań egzaminacyjnych.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
10. W przypadku braku zgodności odnośnie ustalenia oceny, przewodniczący komisji zarządza głosowanie. Wynik głosowania odnotowuje się w protokole.
11. Ocena ustalona przez komisję łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu jest ostateczna.
12. Wynik egzaminu ogłasza słuchaczowi w tym samym dniu przewodniczący w obecności członków komisji.
 

§ 58

Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez Dyrektora Szkoły.
§ 59

Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.
 

§ 60

Słuchacz kończy Szkołę, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej.


§ 61

1. Słuchacz może wnieść zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, co do ustalonej oceny bieżącej i klasyfikacyjnej, jeżeli jego zdaniem nie są przestrzegane zapisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
2. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający (według obowiązujących przepisów).
 

§ 62

Przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe regulują odrębne przepisy.
 

§ 63

W szkole dla dorosłych zachowanie nie podlega ocenie.

Postanowienia końcowe

§ 64

Szkoła dla dorosłych używa pieczęci urzędowych o treści zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 65

1. Szkoła dla dorosłych prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę dla dorosłych gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


§ 66

1. Statut szkoły dla dorosłych nadaje Rada Powiatu Opolskiego.
2. Zmian w statucie szkoły dla dorosłych dokonuje Rada Pedagogiczna.

 

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem założenia szkoły dla dorosłych.

 

§ 35

Niniejszy statut stanowi integralną część Statutu Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opolu Lubelskim.

 
 
Strona wyświetlona 7415 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim