Statuty

Statut Zespołu Szkół Zawodowych

Statut Centrum Kształcenia Ustaw.

Statut ODiDZ

Statut Szkoły Policealnej

Statut Tech. Ogrodn. dla dorosłych

Procedury

Organizacja wycieczek

Postępowanie w sytuacji zagrożenia

Procedury egzaminu maturalnego

Regulaminy

Regulamin hali sportowej

Regulamin ZFŚS

Inne

Zestaw podręczników

Zestaw programów nauczania *

Wdrożenie syt. zarządzania jakością

 

Powrót do poprzedniej strony

Strona startowa

 
 
 
Statut Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
 

PODSTAWA PRAWNA

Statut opracowano zgodnie z Art. 60 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z 2001 roku z późniejszymi zmianami - Dz. U. z 2002 roku nr 10, poz. 96, Dz. U. Nr 146, poz. 1416, Dz. U. Nr 66, poz. 606,).

 

 INFORMACJE O SZKOLE

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Policealna w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.
2. Szkoła Policealna w Opolu Lubelskim działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
2) Niniejszego statutu.
3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o szkole: należy rozumieć Szkoła Policealna w Opolu Lubelskim.
4. Siedziba szkoły znajduje się w Opolu Lubelskim przy ul. Kolejowej 2.
5. Organem prowadzącym dla szkoły jest Powiat Opolski.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

 

 CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 1 lub 2 lata w zależności od profilu ukończonej szkoły ( zgodnie z klasyfikacją zawodów - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004r).
2. Szkoła kształci w następujących kierunkach /zawodach/:
1) Technik ekonomista
2) Technik organizacji usług gastronomicznych
3. Szkoła będzie mogła dokonywać w przyszłości zmian w kierunkach kształcenia i liczbie oddziałów w zależności od potrzeb uczniów/słuchaczy i możliwości kadrowych szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami i programem nauczania dla danego zawodu. Kierunki nauczania ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty i Powiatowej Rady Zatrudnienia.
4. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z przepisów wykonawczych, a w szczególności:
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, oraz tytułu technika w danym zawodzie.
2) Kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków szkoły.
3) Sprawuje opiekę nad uczniami/słuchaczami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły.
5. Sposób wykonywania zadań:

1) Zadania dydaktyczne:
a) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów realizują program nauczania dla danego zawodu z zestawu kształcenia zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania.
b) Nauczyciele podczas pierwszych lekcji zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom/słuchaczom treści przyjętego do realizacji programu nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania.
c) Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów/słuchaczy do zdobycia zawodu.
d) Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów/słuchaczy poprzez organizowanie różnych kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

2) Zadania wychowawcze:
a) Wszyscy nauczyciele mają obowiązek realizować Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły.
b) Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu.
c) Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej opiekunem/wychowawcą.
d) Każdy opiekun/wychowawca oddziału ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym przedstawić szczegółowe zasady kształcenia uczniów/słuchaczy w szkole.

3) Zadania opiekuńcze:
a) Szkoła umożliwia uczniom/słuchaczom korzystanie z pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez bezpośredni kontakt z pedagogiem szkolnym.
b) Szkoła zapewnia słuchaczom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem w trakcie wycieczek.
c) Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych, według corocznie ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
d) Za nieobecnego nauczyciela pełni dyżur mający za niego zastępstwo nauczyciel.
e) Opiekę zdrowotną w szkole określają odrębne przepisy.
f) Szkoła sprawuje opiekę indywidualną nad:
- uczniami/słuchaczami osiągającymi bardzo dobre wyniki w nauce,
- uczniami/ słuchaczami będącymi w trudnych warunkach materialnych,
- uczniom/słuchaczom, którzy znaleźli się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych,
- uczniami/słuchaczami mającymi trudności w nauce i słuchaczom z rodzin patologicznych
 

§ 3

Działalność wychowawcza prowadzona jest przez wszystkich pracowników szkoły w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

 ORGANY SZKOŁY

§ 4

Organami szkoły są:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Uczniowski
 

§ 5

1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły, który reprezentuje szkołę na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły.
2. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy:
1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego z zastrzeżeniem art.36 ust.2 ustawy o systemie oświaty,
3) sprawowanie opieki nad uczniami/słuchaczami oraz stwarzanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe dysponowanie,
6) kształtowanie w szkole życzliwej atmosfery, właściwych warunków pracy oraz stosunków pracowniczych,
7) przydzielenie, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami prac i zajęć,
8) przyjmowanie uczniów/słuchaczy do szkoły oraz zmiana przez nich oddziałów,
9) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
10) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
5. Dyrektor Szkoły koordynuje prace i dokonuje przydziału zadań osobom pełniącym funkcje kierownicze.
6. Dyrektor Szkoły wykonuje swoje zadania współpracując z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
7. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, które nie są zgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwał Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
8. Dyrektor Szkoły rozstrzyga spory i konflikty zaistniałe w relacji:
1) uczeń/słuchacz - nauczyciel,
2) nauczyciel - nauczyciel lub inny pracownik szkoły,
3) nauczyciel (pracownik) - członek kadry kierowniczej.

9. W sytuacjach szczególnych celem rozstrzygnięcia sporu Dyrektor może powołać specjalną komisję lub zwołać w tym celu nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem zainteresowanych osób.
 

§ 6

1. Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się zgodnie z kalendarzem zebrań Rady Pedagogicznej oraz w miarę potrzeb.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
1) z inicjatywy przewodniczącego,
2) na wniosek organów : prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jej odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki; po zaopiniowaniu tych projektów przez Samorząd Uczniowski,
3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów/słuchaczy,
4) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów/słuchaczy.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz praktyk zawodowych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

10. Rada Pedagogiczna ma prawo:
1) występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania,
2) występowania z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora,
3) występowania z wnioskami do dyrektora o odwołanie z funkcji pozostałej kadry kierowniczej w szkole. Organ prowadzący szkołę lub dyrektor jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku i powiadomienia o wyniku Radę Pedagogiczną,
11. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany statutu szkoły.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 

§ 7


1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "Samorządem", który tworzą wszyscy uczniowie/słuchacze szkoły.
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu młodzieży.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów/słuchaczy, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów/słuchaczy takich, jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
3) prawo do organizacji życia szkolnego,
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej,
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
6) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

 

 WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW

§ 8

1. Współdziałanie wszystkich organów szkoły odbywa się na zasadzie swobodnego działania każdego organu i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Zasady współdziałania organów szkoły:
1) każdy z organów współdziała z dyrektorem w zakresie swoich kompetencji,
2) współdziałanie organów szkoły może odbywać się w sposób nie naruszający kompetencji innych,
3) uchwały, decyzje poszczególnych organów muszą mieścić się w ramach swoich kompetencji pod rygorem nieważności,
4) kompetencje poszczególnych organów mogą być rozszerzone lub w inny sposób zmienione stosownie do ewentualnych zmian w ustawie o systemie oświaty.
3. Sytuacje konfliktowe jednostki lub grupy wewnątrz szkoły będą rozwiązywane z zachowaniem zasad podległości służbowej.
1) Konflikty między nauczycielem a słuchaczem rozpatrują w pierwszej instancji:
- opiekun/wychowawca oddziału - dla nauczycieli uczących w danym oddziale,
- wicedyrektor i Dyrektor Szkoły dla nauczycieli i opiekunów zatrudnionych w szkole,
- od orzeczenia Dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego
- odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 7 dni od orzeczenia Dyrektora Szkoły.
2) Konflikty pomiędzy nauczycielami rozstrzyga i prowadzi postępowanie Dyrektor Szkoły
- w przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu może być wniesione odwołanie przez jedną ze stron do organu prowadzącego Szkołę
3) Konflikt między Dyrektorem Szkoły a nauczycielem rozpatruje organ prowadzący Szkołę

4. Wymiana informacji między poszczególnymi organami odbywać się będzie poprzez księgę zarządzeń, tablice informacyjne, zebrania, narady, a także poprzez bezpośrednie kontakty z przedstawicielami poszczególnych organów.

 

 ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 9

Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego każdego oddziału jest semestr szkolny.
 

§ 10

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz przerw zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 

§ 11

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji opiniuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a zatwierdza organ prowadzący szkołę.
2. W arkuszu zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, w tym liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów, zajęć obowiązkowych, liczbą przedmiotów nadobowiązkowych, w tym: kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, oraz termin praktyki zawodowej.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający rozkład zajęć edukacyjnych.
 

§ 12

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony ze uczniów/słuchaczy uczących się w danym roku szkolnym wszystkich obowiązujących przedmiotów objętych planem nauczania zgodnym z programem nauczania określonym dla danego zawodu i specjalności.
1) liczba uczniów/słuchaczy w oddziale powinna wynosić do 28 osób.
2) możliwe jest tworzenie oddziałów o mniejszej liczbie słuchaczy za zgodą organu prowadzącego. W przypadku kształcenia modułowego liczba uczniów/słuchaczy powinna wynosić do 14 osób.
2. Dopuszcza się podział oddziału na grupy na zajęciach z języków obcych i zajęć edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń i zajęć wychowania fizycznego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 

§ 13

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
3. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut.
4. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 

§ 14

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 BIBLIOTEKA

§ 15

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
2. Biblioteka szkolna spełnia trzy podstawowe funkcje:
1) kształcąco-wychowawczą polegającą na:
a) rozbudzaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami,
b) wdrażaniu kultury czytelniczej,
c) udzielaniu pomocy uczniom/słuchaczom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu,
d) pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej,
2) opiekuńczo - wychowawczą polegającą na:
a) otoczeniu opieką uczniów/słuchaczy szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,
b) pomocy uczniom/słuchaczom mającym trudności w nauce niektórych przedmiotów poprzez właściwy dobór odpowiedniej literatury.
3) kulturalno - rekreacyjną polegającą na:
a) uczestniczeniu w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów/słuchaczy,
b) zapewnieniu pomocy kołom zainteresowań i organizowaniu czasu wolnego uczniom/słuchaczom.
3. Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele, i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby związane z oświatą według następujących zasad:
1) słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły poprzez zapis wypożyczeń w karcie czytelnika,
2) rodzice za pośrednictwem słuchaczy poprzez zapis wypożyczeń w ich karcie,
3) inne osoby z wybranych pozycji na miejscu w bibliotece (czytelni),
4) każdy czytelnik ma prawo korzystać z biblioteki i czytelni w godzinach jej otwarcia,
5) słuchacz może wypożyczać książki na okres dwóch tygodni,
6) nauczycielom nie ogranicza się liczby wypożyczeń ani okresu przetrzymywania książki,
7) obowiązkiem każdego nauczyciela jest rozliczenie z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego,
8) pozostali czytelnicy korzystają z biblioteki szkolnej na zasadzie obowiązującej w bibliotece publicznej,
9) zagubione książki czytelnik odkupuje.
4. Godziny pracy biblioteki szkolnej stwarzają pełną możliwość wypożyczenia książki przez słuchaczy w dowolnym dla nich czasie.
5. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i ich konserwację. W budżecie szkoły należy przewidzieć w miarę posiadanych środków finansowych fundusz na uzupełnienie sprzętu i wyposażenia.
6. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
7. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) praca pedagogiczna z czytelnikami obejmująca:
a) udostępnienie czytelnikom zbiorów bibliotecznych,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych i tekstowych,
c) prowadzenie poradnictwa w wyborach czytelniczych,
d) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczo - informacyjnego dla słuchaczy
e) w oddziałach klasowych,
f) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,
g) przekazywanie nauczycielom informacji o czytelnictwie słuchaczy,
h) dokonywanie analizy stanu czytelnictwa w szkole na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
i) prowadzenie różnych form wizualnej informacji o książkach,
j) inspirowanie czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
2) praca organizacyjna obejmująca:
a) gromadzenie zbiorów, ich ewidencjowanie, konserwację i selekcję, udostępnienie zbiorów w ciągu 5 dni tygodnia,
b) w miarę potrzeby wydzielenie zbiorów dla poszczególnych pracowni,
c) prowadzenie zapisu wypożyczeń ,statystyki dziennej i miesięcznej w tym zakresie,
d) opracowanie planów działalności biblioteki,
e) uzgadnianie wydatków i stanu majątku biblioteki z księgowością
8. Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną i służbową za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.
 

§ 16

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, zgodnie z art.67 ust.1 ustawy o systemie oświaty, a ponadto w miarę możliwości:
1) archiwum,
2) szatnię,
3) pomieszczenia dla działalności organizacji społecznych, Samorządu Uczniowskiego, sklepiku, świetlicy szkolnej .

 

 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§17

1. W Zespole Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
· wicedyrektora szkoły,
· kierownika szkolenia praktycznego.
2. Decyzję o utworzeniu danego stanowiska kierowniczego podejmuje na wniosek Dyrektora Szkoły organ prowadzący.
3. Powierzenie nauczycielom funkcji kierowniczych dokonuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej, określa na piśmie ich kompetencje, uprawnienia i obowiązki.
4. Nauczyciel może być odwołany z funkcji kierowniczej w razie:
a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
b) ustalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny negatywnej oceny pracy lub w przypadku ustalenia przez organ prowadzący negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34 a ust. 2,w trybie określonymi przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,
c) w przypadkach szczególnie uzasadnionych Dyrektor może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.
 

§ 18

W Szkole Policealnej zatrudniony jest pedagog szkolny.
Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1. Systematyczna współpraca z opiekunem/wychowawcami i uczniami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania, oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym.
2. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielonej uczniom.
3. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów/słuchaczy oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
4. Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom odpowiedni do rozpoznanych potrzeb.
5. Udzielenie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.
6. Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
7. Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli.
8. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 

§ 19

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy dla poszczególnych grup zawodowych.
 

§ 20

1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy,
2) pełnienie dyżuru podczas przerw na wszystkich kondygnacjach zgodnie z regulaminem dyżurów,
3) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego,
4) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań,
6) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,
7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb słuchaczy,
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
9) czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał.
 

§ 21

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły.
2. W szkole funkcjonują powołane przez dyrektora następujące zespoły:
1) zespół przedmiotów zawodowych,
2) inne zespoły problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu,
4. Przewodniczący opracowuje plan pracy zespołu, który jest przyjmowany przez Radę Pedagogiczną.
5. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczycieli do sprawowania doradztwa metodycznego ( opiekun ) dla początkujących nauczycieli.
6. Do zadań powołanych zespołów należy:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzgodnieniu ich wyposażenia,
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
6) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
7) rozpoznanie potrzeb uczniów, diagnozowanie niepowodzeń szkolnych jak i zagrożeń w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
 

§ 22

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanego dalej opiekunem/wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by opiekun/wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny.
 

§ 23

1. Opiekun/wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem słuchacza, pełni zasadniczą rolę w funkcjonowaniu szkoły, tworząc warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowywanie słuchaczy do pełnienia różnych ról w życiu społecznym.
2. Opiekun/wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz - zespołowych oraz między słuchaczami.
3. Opiekun/wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 i 2:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego słuchacza,
2) planuje i organizuje wspólnie ze słuchaczami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające osobowość jednostki i integrujące oddział,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu słuchaczy, a także wobec tych , którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno słuchaczy szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
3) utrzymuje kontakty z rodzicami słuchaczy w celu: poznawania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
4) współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień słuchaczy organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
4. Opiekun/wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Opiekun/wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 

§ 24

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi nie będącymi nauczycielami.
2. Liczba etatów pracowników obsługi określona jest w projekcie organizacji szkoły.
3. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa regulamin organizacji Szkoły.
4. Kwalifikacje nauczycieli oraz zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły i ich wynagrodzenie określają odrębne przypisy.

 

 ZASADY REKRUTACJI

§ 25

1. Na semestr pierwszy Szkoły przyjmuje się absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, oraz średnich szkół zawodowych.
2. Słuchacz deklaruje wybór kierunku kształcenia przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły.
3. W trakcie nauki słuchacz może zmienić kierunek po uprzednim zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z tych zajęć edukacyjnych, które stanowią różnicę programową między kierunkiem oraz za zgodą Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.
4. Rekrutację słuchaczy przeprowadza się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
5. Dyrektor Szkoły:
1) decyduje o przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy na podstawie postępowania rekrutacyjnego,
2) może wydłużyć termin składania podań o przyjęcie do Szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc, a w przypadku nie dokonania pełnego naboru Szkoły, może wyznaczyć dodatkowy termin postępowania kwalifikacyjnego,
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, na wniosek słuchacza lub jego rodziców / prawnych opiekunów/, może wyznaczyć dodatkowy termin rekrutacji,
4) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów, warunków i wyników rekrutacji,
5) przekazuje organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informacje o wynikach rekrutacji na semestr pierwszy.
 

§ 26

1. Na semestr programowo wyższy w Szkole przyjmuje się słuchacza na podstawie:
1) wpisu w dokumentacji ucznia dotyczącej dotychczasowego przebiegu nauczania wydanego przez Szkołę, z której słuchacz odszedł,
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:
a) zmiany typu Szkoły, zawodu lub ubiegania się o przyjęcie na semestr programowo wyższy,
b) przyjmowania do szkoły słuchacza ze szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej.

2. Zasady i terminy egzaminów, o których mowa w ust.2 określa dyrektor Szkoły.
3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w semestrze, do którego słuchacz przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.
4. O przyjęcie słuchacza na semestr programowo wyższy decyduje dyrektor Szkoły.
 

§ 27

Od decyzji w sprawie przyjęcia słuchacza do Szkoły na semestr programowo wyższy przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

§ 28

1. Słuchacz ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia ,zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i odpowiednich warunków chroniących go przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
3) do ochrony i poszanowania jego godności,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań , w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
9) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły,
11) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,
12) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej , zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
5) godnego reprezentowania szkoły.

 

NAGRODY I KARY

§ 29

1. Nagrodę może otrzymać słuchacz lub zespół słuchaczy.
2. Nagroda może być przyznawana za rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych potwierdzony wynikami, wzorową frekwencją, wybitnymi osiągnięciami w zajęciach pozalekcyjnych, pomocy innym oraz innymi pożytecznymi działaniami na rzecz szkoły bądź środowiska.
3. Nagroda może być udzielona indywidualnie, na forum oddziału lub szkoły na uzasadniony wniosek osoby fizycznej lub prawnej.
4. Rodzaje nagród i wyróżnień stosowanych wobec słuchacza:
1) pochwała opiekuna/wychowawcy wobec oddziału,
2) pochwała Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym lub na innej uroczystości szkolnej,
3) dyplom uznania za osiągnięcia naukowe, zawodowe i sportowe przyznany przez Radę Pedagogiczną,
4) nagroda rzeczowa lub książkowa przyznana przez Radę Pedagogiczną,
5) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce,
5. Kara może być udzielana za nie przestrzeganie statutu szkoły oraz zarządzeń osób upoważnionych do ich wydania.
6. Rodzaj kar stosowanych wobec słuchaczy:
1) upomnienie opiekuna/wychowawcy wobec słuchaczy danego oddziału
2) upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły,
3) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły,
4) skreślenie z listy słuchaczy w przypadku:
Rażącego i ciągłego łamania dyscypliny i norm społecznych określonych statutem szkoły, gdy wcześniej podjęte środki wychowawcze nie odniosły pożądanego efektu, rozprowadzania, spożywania i przebywania na terenie szkoły pod wpływem środków odurzających oraz alkoholu (z zastrzeżeniem art.39 ust.20 ustawy o systemie oświaty).
7. Szkoła informuje słuchacza o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Fakt przyznawania odpowiedniej nagrody lub kary winien być odnotowany w dokumentach oddziału lub szkoły.
8. Słuchacz o wymierzonej karze informowany jest pisemnie.
9. Słuchacz ma prawo odwołania się od wymierzonej kary do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni po terminie powiadomienia go o karze za pośrednictwem opiekuna.
Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna. Decyzja jest przekazana w formie pisemnej.

 

OCENIANIE SŁUCHACZY

§ 30

Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Policealnej w Opolu Lubelskim zawiera cele, zadania oraz szczegółowe zasady rozpoznawania przez nauczycieli i wychowawców poziomu oraz postępów w opanowaniu przez słuchaczy wiadomości, umiejętności i zachowań w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania i wychowania oraz formułowania ocen.
 

§ 31

Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
1) Poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
2) Pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju oraz wyborze dalszego kształcenia.
3) Motywowanie słuchacza do dalszej pracy.
4) Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 

§ 32

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) Formułowanie przez nauczycieli i opiekunów/wychowawców wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy.
2) Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i form przyjętych w niniejszym dokumencie.
3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
4) Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru oraz roku szkolnego i warunki ich poprawiania.
 

§ 33

Nauczyciele przedmiotów na początku roku szkolnego informują ustnie słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
 

§ 34

1. Oceny są jawne dla słuchaczy.
2. Na prośbę słuchacza lub jego nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić.

§ 35

Nauczyciel jest zobowiązany do uwzględnienia pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub dysfunkcje rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 

§ 36

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek słuchacza wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 

§ 37

1. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego.
2. Pisemną decyzję o zwolnieniu słuchacza z zajęć z wychowania fizycznego podejmuje, na wniosek nauczyciela, Dyrektor Szkoły na podstawie opinii lekarza.
3. W przypadku zwolnienia słuchacza z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 

§ 38

1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
2. Semestr I i II kończą się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonego przez MENiS.
 

§ 39

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych odbywa się nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 

§ 40

Na prośbę ucznia nauczyciel zobowiązany jest poinformować o przewidywanej dla ucznia ocenie klasyfikacyjnej na dwa tygodnie przed wystawieniem tych ocen.
 

§ 41

1. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele przedmiotów.
2. Ocena ustalona przez nauczyciela przedmiotu jest ostateczna.
 

§ 42

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
1/ stopień celujący (cel.) - 6
2/ stopień bardzo dobry (bdb) - 5
3/ stopień dobry (db) - 4
4/ stopień dostateczny (dst) - 3
5/ stopień dopuszczający (dop) - 2
6/ stopień niedostateczny (ndst) - 1
2. Przy ustalaniu ocen bieżących stosuje się skalę cyfrową.
3. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów ("+") i minusów ("-").
4. Oceny klasyfikacyjne wpisuje się w dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu.
 

§ 43

Słuchacz może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 

§ 44

Słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 

§ 45

Na prośbę słuchacza nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 

§ 46

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na zasadach przewidzianych dla egzaminu poprawkowego w terminach.
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu ze słuchaczem.
3. Pisemny wniosek w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego składa słuchacz do Dyrektora Szkoły w ciągu 1 dnia od zakończenia klasyfikacji.
 

§ 47

1. Słuchacz nie sklasyfikowany z przyczyn uznanych przez Radę Pedagogiczną za usprawiedliwione może warunkowo kontynuować naukę w następnym semestrze pod warunkiem zdania egzaminów klasyfikacyjnych w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
2. Sposób i formę zaliczenia materiału nauczania z danego semestru nauczyciel przedmiotu ustala indywidualnie ze słuchaczem.
 

§ 48

Słuchacz niesklasyfikowany z przyczyn uznanych przez Radę Pedagogiczną za nieusprawiedliwione i który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 

§ 49

1. W szkole policealnej promowanie uczniów słuchaczy odbywa się po każdym semestrze.
2. Słuchacz otrzymuje promocję na kolejny semestr, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 

§ 50

1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu poprawkowego przez ucznia z dwóch przedmiotów.
 

§ 51


1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu ze słuchaczem.
3. Pisemny wniosek w sprawie egzaminu poprawkowego składa słuchacz do Dyrektora Szkoły w ciągu 1 dnia od zakończenia klasyfikacji.
 

§ 52

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
- Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący
- nauczyciel przedmiotu jako egzaminator
- nauczyciel takiego samego przedmiotu lub pokrewnego jako członek
2. Nauczyciel przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. W skład komisji jako egzaminatora powołuje się wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w szkole bądź w innej szkole, w uzgodnieniu z dyrektorem tej szkoły.
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
5. Zakres materiału nauczania objęty egzaminem nauczyciel przedmiotu podaje słuchaczowi, na jego prośbę, przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
6. Zestawy tematów egzaminu przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.
7. Treść tematów egzaminacyjnych powinna być zgodna z realizowanym w danej klasie programem nauczania danego przedmiotu.
8. Czas trwania oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu określa przewodniczący komisji uwzględniając treść i zakres pytań egzaminacyjnych.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
10. W przypadku braku zgodności odnośnie ustalenia oceny, przewodniczący komisji zarządza głosowanie. Wynik głosowania odnotowuje się w protokole.
11. Ocena ustalona przez komisję łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu jest ostateczna.
12. Wynik egzaminu ogłasza słuchaczowi w tym samym dniu przewodniczący w obecności członków komisji.
 

§ 53

Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez Dyrektora Szkoły.


§ 54

Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.
 

§ 55

Słuchacz kończy Szkołę, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej.

§ 56

1. Słuchacz może wnieść zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, co do ustalonej oceny bieżącej i klasyfikacyjnej, jeżeli jego zdaniem nie są przestrzegane zapisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
2. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający (według obowiązujących przepisów).
 

§ 57

Przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe regulują odrębne przepisy.
 

§ 58

W szkole policealnej zachowanie nie podlega ocenie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 59

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła jest jednostką budżetową.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Zasady wydawania i wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
6. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydanych przez szkołę podaje się pełną nazwę szkoły - Szkoła Policealna w Opolu Lubelskim.

 
 
Strona wyświetlona 7032 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim