Statuty

Statut Zespołu Szkół Zawodowych

Statut Centrum Kształcenia Ustaw.

Statut ODiDZ

Statut Szkoły Policealnej

Statut Tech. Ogrodn. dla dorosłych

Procedury

Organizacja wycieczek

Postępowanie w sytuacji zagrożenia

Procedury egzaminu maturalnego

Regulaminy

Regulamin hali sportowej

Regulamin ZFŚS

Inne

Zestaw podręczników

Zestaw programów nauczania *

Wdrożenie syt. zarządzania jakością

 

Powrót do poprzedniej strony

Strona startowa

 
 
 
Statut Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZSZ im St. Konarskiego w Opolu Lubelskim
 

ROZDZIAŁ I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Siedzibą Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Opolu Lubelskim, zwanego dalej "Ośrodkiem", jest Kluczkowice 7, 24 - 300 Opole Lubelskie
2. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
3. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczkowicach przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
4. Na pieczęci Ośrodka może być używany skrót nazwy: Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczkowicach przy Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
5. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Opolski.
6. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
7. Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego może pozyskiwać środki finansowe w związku z działalnością statutową z wpłat szkół i pracodawców kierujących młodocianych do Ośrodka.
8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej dla Ośrodka dokumentacji określają odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ II
 
CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 2
1. Do zadań Ośrodka należy:
    a) dokształcanie młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
    b) dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.
 
ORGANY OŚRODKA
 
§ 3
1. Organami Ośrodka są:
    a) Dyrektor Ośrodka - Dyrektor ZSZ w Opolu Lubelskim,
    b) Rada Pedagogiczna Ośrodka
2. Organy Ośrodka współdziałają z właściwymi organami szkół oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, na rzecz których Ośrodek wykonuje zadania.
 
KOMPETENCJE ORGANÓW OŚRODKA
 
§ 4
1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.
2. Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje zadania i obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty, a w szczególności:
    a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Ośrodka,
    b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli,
    c) opracowuje arkusz organizacyjny Ośrodka,
    d) dba o powierzone mienie,
    e) rozstrzyga sprawy sporne,
    f) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec młodocianych słuchaczy,
    g) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Działalność dyrektora Ośrodka nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszego Statutu i obowiązującym prawem.
 
§ 5
1. Rada pedagogiczna Ośrodka wchodzi w skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, zachowując swoją rozdzielność w zakresie:
    a) przeprowadzania klasyfikacji młodocianych,
    b) przyznawania nagród i udzielania kar,
    c) tworzenia i zatwierdzania regulaminów o charakterze wewnętrznym dla Ośrodka.
2. Do kompetencji rady pedagogicznej Ośrodka należy:
    a) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,
    b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji młodocianych na zakończenie każdego turnusu,
    c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Ośrodku,
    d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka,
    e) podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora ZSZ do skreślenia młodocianego z listy młodocianych dokształcających się w Ośrodku.
 
§ 6
1. Sprawy sporne między organami Ośrodka rozstrzyga Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim.
 
ROZDZIAŁ III
 
ORGANIZACJA OŚRODKA
 
§ 7
1. Dokształcanie młodocianych w Ośrodka odbywa się w formie turnusów.
2. Turnusy organizuje się dla młodocianych dokształcających się w zakresie tego samego zawodu lub zawodów pokrewnych.
3. W szczególnych przypadkach dyrektor ZSZ, za zgodą organu prowadzącego, może zorganizować dokształcanie w formie konsultacji indywidualnych - zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Dokształcanie młodocianych w formie turnusu realizuje się w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania, na które został skierowany młodociany, z uwzględnieniem programu nauczania dla danego zawodu lub programu będącego podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.
5. Ośrodek korzysta z sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów ZSZ oraz innych komórek organizacyjnych, w niezbędnym zakresie.
6. Młodociani odbywający zajęcia w Ośrodku mogą korzystać z biblioteki ZSZ.
7. Po zakończeniu turnusu młodociany otrzymuje zaświadczenie.
 
§ 8
1. Dla młodocianych dokształcających się poza miejscem stałego zamieszkania Ośrodek może zarezerwować miejsca w internacie.
 
§ 9
1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez kierownika Ośrodka, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2. Młodocianego do Ośrodka kieruje szkoła lub pracodawca, podając:
    a) imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia młodocianego,
    b) nazwę szkoły lub pracodawcy kierującego młodocianego,
    c) określenie zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub zakresu dokształcania.
3. Skierowania dostarcza się do Ośrodka w terminie określonym corocznie przez kierownika Ośrodka.
4. Na podstawie arkusza organizacji kierownik Ośrodka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.
 
NAUCZYCIELE OŚRODKA
 
§ 10
1. Nauczycieli w Ośrodku zatrudnia dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli określają odrębne przepisy.
3. Zatrudniani nauczyciele muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzonych zajęć edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Stan zatrudnienia w Ośrodku określa arkusz organizacji Ośrodka.
5. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:
    a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo młodocianych w trakcie zajęć,
    b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
    c) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt,
    d) bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich młodocianych,
    e) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
6. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do:
    a) zapoznania młodocianych słuchaczy z zakresem wymagań i zasadami oceniania na zajęciach realizowanych w trakcie turnusu,
    b) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującymi programami nauczania,
    c) bieżącego wypełniania dziennika,
    d) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności młodocianych zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
    e) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwał.
 
MŁODOCIANI SŁUCHACZE OŚRODKA
Prawa i obowiązki młodocianego
§ 11
1. Młodociany słuchacz ma prawo do:
    a) uzyskania informacji na początku turnusu na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
    b) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
    c) przedstawiania opiekunowi semestru, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
    d) jawnego wyrażania opinii dotyczących Ośrodka, nie może to jednak uwłaczać godności osobistej pracowników Ośrodka ani młodocianych dokształcających się w Ośrodku,
    e) oceny z poszczególnych przedmiotów dokonywanej wyłącznie za wiadomości i umiejętności w sposób jawny; zachowanie w Ośrodka i poza nim ocenia się odrębnie,
    f) korzystania z urządzeń i pomieszczeń Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
§ 12
1. Młodociany słuchacz ma obowiązek:
    a) godnego, kulturalnego zachowania się w Ośrodku i poza nim, dbania o piękno języka polskiego,
    b) systematycznego przygotowywania się i uczestniczenia w zajęciach,
    c) podporządkowania się zaleceniom dyrektora ZSZ, kierownika Ośrodka, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz pracowników ZSZ,
    d) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności: okazywania szacunku innym osobom, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
    e) troszczenia się o mienie Ośrodka i jego estetyczny wygląd, utrzymywania porządku na korytarzach i w pomieszczeniach, nie niszczenia ścian, elewacji budynku i sprzętu. Za zniszczone mienie słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną,
    f) punktualnego przybywania na lekcje i inne zajęcia,
    g) przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Ośrodka.
 
Nagrody i kary
 
§ 13
1. Młodociany słuchacz wyróżniający się wynikami w nauce i zachowaniem w trakcie turnusu może być nagrodzony:
    a) pismem gratulacyjnym skierowanym do szkoły lub opiekunów prawnych młodocianego,
    b) nagrodą rzeczową ,
    c) umożliwieniem dodatkowego nieodpłatnego korzystania ze specjalistycznych pracowni ZSZ ,np. komputerowej, internetowej i.t.p.,.
 
§ 14
1. Wobec młodocianych słuchaczy naruszających postanowienia statutu i regulaminów Ośrodka stosuje się następujące kary:
    a) upomnienie ustne młodocianego słuchacza udzielane przez nauczyciela lub kierownika Ośrodka,
    b) pisemne upomnienie młodocianego słuchacza z wpisem do dziennika zajęć,
    c) pisemne upomnienie młodocianego słuchacza z jednoczesnym powiadomieniem szkoły lub pracodawcy, który skierował młodocianego do Ośrodka.
2. Za szczególnie ciężkie naruszenie statutu i regulaminów Ośrodka uznaje się:
    a) naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby,
    b) kradzież,
    c) przebywanie na terenie Ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
    d) niszczenie mienia Ośrodka,
    e) uporczywe palenie tytoniu na terenie Ośrodka.
3. W przypadku szczególnie ciężkiego naruszenia statutu i regulaminów Ośrodka rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora ZSZ do skreślenia młodocianego z listy słuchaczy.
4. Skreślenia z listy dokonuje dyrektor ZSZ.
 
§ 15
1. Młodociany ma prawo odwołać się od nałożonej kary do:
    a) dyrektora ZSZ w przypadku kar wymienionych w § 14 ust. 1 , w ciągu 5 dni roboczych od dnia nałożenia kary,
    b) Lubelskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora ZSZ, w przypadku nałożenia kary określonej w § 14 ust. 4.
 
 
ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
 
§ 16
Ośrodek używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 17
Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 18
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu o rozliczenie z budżetem.
 
§ 19
Zmian w Statucie dokonuje się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
 
§ 20
Statut obowiązuje od dnia 7 września 2007 r.
 

 
 
Strona wyświetlona 7018 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim