Statuty

Statut Zespołu Szkół Zawodowych

Statut Centrum Kształcenia Ustaw.

Statut ODiDZ

Statut Szkoły Policealnej

Statut Tech. Ogrodn. dla dorosłych

Procedury

Organizacja wycieczek

Postępowanie w sytuacji zagrożenia

Procedury egzaminu maturalnego

Regulaminy

Regulamin hali sportowej

Regulamin ZFŚS

Inne

Zestaw podręczników

Zestaw programów nauczania *

Wdrożenie syt. zarządzania jakością

 

Powrót do poprzedniej strony

Strona startowa

 
 
 
Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
 

I. Część wstępna

§ 1

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opolu Lubelskim, zwane dalej "Centrum" jest placówką o zasięgu regionalnym, której celem jest organizowanie, koordynowanie i upowszechnianie kształcenia ustawicznego.
2. Siedziba Centrum znajduje się w Kluczkowicach 7, 24-300 Opole Lubelskie.
3. Centrum działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty art. 2, pkt 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku, Nr 67, poz. 329 oraz rozporządzenie MENiS z dnia 13 czerwca 2003r.)

§ 2

Centrum powołuje, nadzoruje, przekształca i likwiduje Rada Powiatu w Opolu Lubelskim w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 3

Podstawy prawne działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego określa:
1. Art. 2, pkt 3 a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1996 nr 6 poz. 329).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego. (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1226).

 

II. Cele i zadania

§ 4

1. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty
2) Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych
3) Umożliwianie zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej w określonym zawodzie
4) Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami
5) Kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi pożądanych cech osobowości

2. Powyższe cele i zadania Centrum realizuje poprzez:
1) Prowadzenie szkół gimnazjalnych, zawodowych, liceów, techników i szkół policealnych
2) Organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu programów nauczania szkoły podstawowej, gimnazjum , średniej szkoły na podbudowie szkoły podstawowej, szkół ponadgimnazjalnych oraz dokształcających i doskonalących kursów zawodowych.
3) Aktywny udział w życiu lokalnym poprzez uczestniczenie i współorganizowanie imprez charakterze kulturalno naukowym.
4) Nieustanne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Centrum.
5) Opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz innych dla potrzeb słuchaczy.
6) Doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych.
7) Współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą.
8) Współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.

 

  III. Struktura i organy Centrum

§ 5

W skład Centrum wchodzą:
1. Dyrektor Centrum - Dyrektor ZSZ w Opolu Lub.
2. Zastępca Dyrektora ds. szkół wieczorowych i ds. szkół zaocznych
3. Kierownik Szkolenia Praktycznego
4. Rada Pedagogiczna
5. Pedagog szkolny
6. Opiekun Klubu Europejskiego
7. Komisje egzaminacyjne.
8. Komisje rekrutacyjne.
9. Samorząd Słuchaczy
10. Biblioteka dydaktyczno-metodyczna.
11. Dział poligrafii.
12. Inne jednostki organizacyjne.
 

§ 6

Do kompetencji Dyrektora Centrum należy:
1. Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Centrum.
2. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz.
3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i działalnością Centrum.
4. Analizowanie realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego Centrum oraz wniosków i uchwał Rady.
5. Dysponowanie środkami finansowymi Centrum określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
6. Zapewnienie odpowiedniej opieki słuchaczom oraz stworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne oddziaływanie pro zdrowotne.
7. Organizowanie gospodarczej działalności Centrum.
8. Powoływanie i odwoływanie Kadry Kierowniczej Centrum po zasięgnięciu opinii organu nadzorującego.
9. Decydowanie o tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
10. Pełnienie roli Przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz zwoływanie jej posiedzeń.
11. Kształtowanie profilu działalności szkoleniowo-kursowej w zależności od potrzeb środowiska lokalnego w porozumieniu z organem prowadzącym i Powiatowym Urzędem Pracy.
12. Analizowanie postanowień Rady Pedagogicznej w ramach stanowiących jej kompetencje.
13. Decydowanie o przyjmowaniu słuchaczy do Centrum oraz zmianie klasy. Może skreślić słuchaczy z listy w przypadkach określonych w statucie, skreślenie następuje z upoważnienia Rady Pedagogicznej udzielonego w formie uchwały.
14. Nadzorowanie pracy Komisji Egzaminacyjnych.
15. Uzupełnianie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny w miarę posiadanych środków finansowych.
16. Sporządzanie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań i innych informacji o działalności Centrum.
17. Przyznawanie Nagród Dyrektora wyróżniającym się Nauczycielom.
18. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami i wymierzanie im kar porządkowych.
19. Zatrudnianie, zwalnianie oraz awansowanie pracowników administracji i obsługi technicznej.
20. Określanie zakresu czynności i kompetencji Kadry Kierowniczej Centrum.
21. W porozumieniu z Radą dokonywanie przydziału pracy i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych.
22. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor lub inny nauczyciel Centrum, w zakresie określonym przez Dyrektora.
23. Działalność Dyrektora nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszego statutu.
 

§ 7

Do kompetencji Dyrektora ds. szkół wieczorowych i ds. szkół zaocznych należy:
1. Przygotowywanie dokumentacji pedagogicznej.
2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
3. Przygotowywanie rozkładów zajęć szkół wieczorowych i szkół zaocznych.
4. Sprawdzanie rozliczeń godzin ponad wymiarowych i zastępstw w szkołach wieczorowych.
5. Sprawdzanie pod względem merytorycznym miesięcznym kart pracy nauczycieli szkół zaocznych oraz dokonywanie rozliczeń pracy nauczycieli na koniec semestru.
6. Prowadzenie rejestru zastępstw za nauczycieli szkół wieczorowych.
7. Opracowywanie harmonogramu egzaminów semestralnych i nadzór nad jego wykonaniem.
8. Zbieranie, sprawdzanie pod względem formalnym i przechowywanie tematów egzaminów pisemnych i ustnych.
9. Organizowanie i nadzorowanie dyżurów nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych w czasie zajęć lekcyjnych i konsultacji zbiorowych.
10. Organizowanie egzaminów dojrzałości.
11. Pełnienie dyżurów dyrekcyjnych w czasie zajęć szkół wieczorowych i zaocznych według rozkładu.
12. Nadzorowanie pracy Komisji Egzaminacyjnych.
13. Nadzorowanie pracy biblioteki szkolnej.
14. Nadzorowanie pracy zespołu doradców metodycznych i zawodowych kształcenia ustawicznego.
15. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywanych obowiązków
16. Wykonywanie innych czynności z zakresu kierowania Centrum zleconych przez Dyrektora.
 

§ 8

Do kompetencji Kierownika Szkolenia Praktycznego należy:
1. Organizowanie praktyk zawodowych dla słuchaczy z godnie z obowiązującymi programami i planami nauczania.
2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad organizacją i przebiegiem praktycznej nauki zawodu.
3. Zapewnianie opieki wychowawczej słuchaczom odbywającym praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy.
4. Organizowanie i nadzór nad egzaminami końcowymi z zakresu praktycznej nauki zawodu.
5. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów przez podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, zakłady pracy, instytucje państwowe, jednostki organizacyjne osób prawnych i fizycznych), w których przebiegają zajęcia praktyczne, praktyczna nauka zawodu i praktyki zawodowe.
6. Prowadzenie analizy efektywności kształcenia w zawodzie i przedkładanie w tym zakresie wniosków Radzie Pedagogicznej.
7. Udział w naradach zespołu kierowniczego szkoły.
8. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji szkolenia praktycznego.
9. Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przez Dyrektora Centrum.
 

§9

1. Rada Pedagogiczna, nazywana dalej Radą jest najwyższym kolegialnym organem Centrum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowywania.
2. Rada realizuje zadania statutowe we współpracy z pozostałymi organami Centrum.
3. W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Centrum niezależnie od wymiaru czasu pracy i formy umowy.
4. Rada powołuje swoje organy: zespoły i komisje, określa ich zadania i kompetencje.
5. Zakres kompetencji oraz organizacja pracy Rady określa odrębne przepisy oraz niniejszy Statut.
6. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Centrum, a jego zakres kompetencji i obowiązków określają odrębne przepisy.
7. Udział w zebraniach Rady jest obowiązkowy.
8. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie, co najmniej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także informacje o działalności szkoły.
9. Rada opiniuje:
a. organizację pracy szkoły, a przede wszystkim, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
b. wnioski Dyrektora o przyznawaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
c. projekt planu finansowego
d. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10. Posiedzenia Rady mają charakter:
a. rad zwyczajnych: klasyfikacyjnych, plenarnych i szkoleniowych
b. rad nadzwyczajnych: zwoływanych w trybie ustawowym w sprawach pilnych.
11. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 jej członków.
12. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele Samorządu Słuchaczy zaproszeni przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
13. Zebrania Rady są protokołowane.
14. Rada występuje do organu prowadzącego Centrum o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela pełniącego inne funkcje kierownicze w Centrum.
 

§ 10

Do kompetencji Pedagoga Szkolnego należy:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb słuchaczy oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Określanie form i sposobów udzielania słuchaczom, w tym słuchaczom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpatrywanych potrzeb.
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla słuchaczy, rodziców i nauczycieli.
4. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do słuchaczy, z udziałem rodziców i nauczycieli.
5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz słuchaczy, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez słuchaczy kierunku kształcenia i zawodu.
7. Działanie na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 

§ 11

Do kompetencji Doradcy Zawodowego należy:
1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowanie słuchaczy na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej rzetelnej informacji na temat:
- rynku pracy,
- trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
- alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
- programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
- porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych, zawodowych i prawnych słuchaczom i ich rodzicom.
5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących słuchaczy do świadomego planowanie kariery i podjęcia roli zawodowej.
6. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy, itp.
7. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.
8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych.
9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
- tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
- realizacji zadań z zakresu przygotowania słuchaczy do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,
11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie im osobom zainteresowanym.
12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji planowanie kariery zaworowej, poradnie psychologiczno -pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.
 

§ 12

Do kompetencji Opiekuna Klubu Europejskiego należy:
1. Organizacja i sprawowanie opieki nad Europejskim Klubem Pracy Centrum
2. Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej procesów integracyjnych.
3. Kształtowanie u słuchaczy umiejętności demokratycznych form działania zbiorowego.
4. Przygotowywanie młodzieży do życia i funkcjonowania w Zjednoczonej Europie.
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką integracji europejskiej (Centra Informacji Europejskiej, Ośrodki Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej itp.).
 

§ 13

1. Przy Centrum powołuje się Państwową Komisję Egzaminacyjną nadającą tytuły kwalifikacyjne w zawodach.
2. W zakresie swej działalności Państwowa Komisja Egzaminacyjna nawiązuje współpracę z zakładami pracy, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, związkami rzemieślniczymi itp.
3. Przewodniczącym PKE jest Dyrektor Centrum.
 

§ 14

1. W Centrum powołuje się Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
2. PKE, o której mowa w punkcie 1 działa w oparciu o odrębne przepisy.
 

§15

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
- rozpatrzenie złożonych podań i dokumentów kandydatów,
- kwalifikowanie kandydatów,
- ustalenie listy przyjętych kandydatów,
- zapewnienie bezzwłocznego zwrotu dokumentów kandydatów nieprzyjętych do Centrum.
 

§ 16

1. W Centrum działa Samorząd Słuchaczy.
2. Zasady organizacji i działalności Samorządu Słuchaczy określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowe zasady działalności Samorządu Słuchaczy określone są w regulaminie samorządu słuchaczy CKU.
4. Samorząd Słuchaczy gromadzi środki finansowe pochodzące ze składek, darowizn oraz innych źródeł. Zgromadzone środki przechowuje się na koncie bankowym. Zasady ewidencji określają odrębne przepisy.
5. Wysokość składek ustala Prezydium Samorządu Słuchaczy na wniosek Dyrektora Centrum. Ten sam tryb stosuje się do zmiany wysokości składki. Składki mogą płacić osoby przystępujące do egzaminów eksternistycznych a także uczestnicy kursów organizowanych przez Centrum.
6. Środki zgromadzone na koncie Samorządu Słuchaczy przeznacza się na finansowanie:
a) zakupu pomocy naukowych,
b) wyposażanie sal lekcyjnych i pracowni,
c) bieżącej eksploatacji budynku,
d) dopłat do wycieczek dla słuchaczy i imprez kulturalno-artystycznych,
e) inwestycji i remontów bieżących,
f) innych uzasadnionych wydatków.
7. Dopuszcza się możliwość finansowania z funduszu Samorządu Słuchaczy wynagrodzeń oraz świadczeń pochodnych:
a) osoby dokonującej ewidencji księgowej funduszu Samorządu Słuchaczy,
b) nauczycieli prowadzących zajęcia spoza obowiązkowego planu nauczania (informatyka, języki obce, itp.),
c) osób wykonujących prace dodatkowe (ochrona mienia, konserwacja, usługi dla słuchaczy, itp.)
8. Środkami Samorządu Słuchaczy dysponuje Dyrektor CKU na podstawie zatwierdzonego na dany rok finansowy planu finansowego. Projekt planu finansowego przygotowuje Dyrektor CKU, zatwierdza Prezydium Samorządu Słuchaczy. Po zamknięciu roku finansowego Dyrektor CKU przedkłada Prezydium Samorządu Słuchaczy sprawozdanie z wykonania planu finansowego.
9. Prezydium Samorządu Słuchaczy ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości i celowości wydatków z Funduszu Samorządu Słuchaczy.
 

§ 17

1. Centrum prowadzi bibliotekę szkolną stanowiącą pomoc w nauczaniu i rozwijaniu czytelnictwa wśród słuchaczy.
2. Biblioteka w szczególności:
- udostępnia lektury szkolne,
- prowadzi i udostępnia informacje o nowościach wydawniczych
- gromadzi i udostępnia słuchaczom według ustalonych warunków przezrocza, kasety video, programy multimedialne, itp.
 

§ 18

1. Centrum prowadzi dział poligrafii.
2. Do zadań tego działu należy w szczególności:
a) przygotowanie pomocy naukowych,
b) wydawanie pomocy w formie broszur, skryptów, opracowań itp.
3. Dział poligrafii udostępnia swoje wydawnictwa nieodpłatnie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z poszczególnych przedmiotów i odpłatnie dla słuchaczy oraz innych osób.
 

§ 19

1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor ZSZ im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim przy pomocy wicedyrektora oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2. Stanowisko dyrektora powierza i z niego odwołuje Starosta Opolski.
3. Dyrektor Centrum organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich szkół i innych jednostek organizacyjnych Centrum, odpowiada za działalność dydaktyczno-wychowawczą, administracyjno-gospodarczą i finansową.
4. Dyrektor Centrum reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 

§ 20

1. Centrum może organizować filie na terenie powiatu opolskiego.
2. Filię tworzy Rada Powiatu na wniosek dyrektor Centrum.
3. Filia jest częścią organizacyjną Centrum.
4. Pracą filii kieruje bezpośrednio kierownik filii.
5. Funkcję kierowników filii powierza i odwołuje z tych funkcji dyrektor Centrum.
6. Kierownik filii podlega bezpośrednio dyrektorowi Centrum, który ustala zakres jego obowiązków.
 

§ 21

W filiach Centrum mogą działać odrębne rady pedagogiczne.
 

§ 22

1. W Centrum mogą działać komisje przedmiotowe powoływane przez radę pedagogiczną na wniosek dyrektora Centrum.
2. Do zadań komisji przedmiotowych należy w szczególności:
a) aktualizacja programów nauczania,
b) doskonalenie metod pracy dydaktycznej z dorosłymi.
c) udzielanie pomocy metodycznej młodym nauczycielom.

 

 IV Zadania nauczycieli oraz innych pracowników Centrum

§ 23

1. Nauczyciele Centrum prowadzą pracę dydaktyczną ze słuchaczami w zakresie nauczanych przedmiotów i są odpowiedzialni za poziom i wyniki tej pracy.
2. Praca i obowiązki nauczycieli oraz zasady ich zatrudnienia i wynagrodzenia określają odrębne przepisy.
 

§ 24

1. Dla kierowania pracą dydaktyczną w poszczególnych klasach (semestrach) dyrektor Centrum wyznacza spośród nauczycieli uczących w danej klasie (semestrze) - opiekunów.
2. Opiekun klasy (semestru), w miarę możliwości powinien prowadzić powierzoną mu klasę (semestr) aż do ukończenia nauki przez słuchaczy klasy (semestru).
3. Do obowiązków opiekuna klasy (semestru) należy między innymi:
a) koordynowanie pracy dydaktycznej nauczycieli uczących w klasie (semestrze) powierzonej jego opiece,
b) czuwanie nad przestrzeganiem przez słuchaczy regulaminu Centrum,
c) troska o właściwą frekwencję słuchaczy na obowiązkowych zajęciach,
d) informowanie dyrekcji i rady pedagogicznej o wynikach nauczania w klasach (semestrach)
e) powiadamianie słuchaczy lub ich opiekunów prawnych a wynikach nauki, zachowaniu oraz o przewidywanych ocenach semestralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń otrzymania semestralnej oceny niedostatecznej.
4. O przewidywanych ocenach semestralnych należy poinformować słuchaczy przed rozpoczęciem posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
5. O zagrożeniu słuchaczy otrzymaniem oceny semestralnej niedostatecznej należy poinformować słuchacza na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Informacji udziela się osobiście, telefonicznie lub listownie.
6. W przypadku słuchaczy niepełnoletnich w powyższy sposób informowani będą ich opiekunowie prawni.
a) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
b) wypisywanie świadectw promocyjnych i kończących.
 

§ 25

1. Dla prowadzenia spraw biurowych, administracyjno-gospodarczych, budżetowo-finansowych i obsługi w Centrum, są zatrudnieni pracownicy administracyjno-ekonomiczni i pracownicy obsługi.
2. Pracowników wymienionych w ust. 1 zatrudnia i zwalnia z pracy dyrektor Centrum.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników określają odrębne przepisy.
4. Zakres obowiązków dla pracowników wymienionych w ust. 1 ustala na piśmie dyrektor Centrum.
 

§ 26

1. W Centrum może być utworzone, na wniosek Dyrektora Centrum za zgodą organu prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
2. Centrum posiadającym filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

 

 V. Działalność administracyjno-gospodarcza Centrum

§ 27

Centrum wchodzi w skład zakładu budżetowego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim finansowanym z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

§ 28

Centrum może przyjmować dotacje i darowizny od osób fizycznych, prawnych i instytucji.
 

§ 29

1. Działalności Centrum może być finansowania w formie prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzję o takim finansowaniu wydaje Dyrektor Centrum.
2. Dyrektor Centrum zarządza powierzonym mu majątkiem, dba o jego należy stan i zabezpieczenie.
 

§ 30

Dyrektor Centrum nadzoruje działalność finansową samorządu słuchaczy.
 

§ 31

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy obowiązujące w zakładach budżetowych.
2. Dokumentację prowadzenia działalności administracyjno-gospodarczej i finansowej Centrum powierza się administracji księgowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.
 

§ 32

1. Centrum prowadzi dokumentację w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami, a w szczególności dotyczącą:
a) przyjmowanie słuchaczy do szkół Centrum,
b) klasyfikowania i promowania słuchaczy,
c) działalności dydaktycznej, przeprowadzania egzaminów
 

§ 33

Centrum prowadzi archiwum wspólnie dla wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących
w jego skład.

 

 VI. Zasady rekrutacji słuchaczy do szkół Centrum

§ 34

1. Do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych przyjmowane są osoby, które w danym roku kalendarzowym kończą 18 rok życia.
2. Do gimnazjum mogą być przyjmowane osoby, które nie ukończyły 18 lat spełniające warunki określone w innych przepisach.
 

§ 35

1. Dla przeprowadzenia przyjęć kandydatów, na semestry pierwsze, dyrektor Centrum powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor Centrum jako przewodniczący,
- nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora jako członkowie.
 

§ 36

1. Kandydaci ubiegają się o przyjęcie do szkoły Centrum w terminie określonym w zarządzeniu Kuratorium Oświaty na semestr jesienny albo do końca zajęć w semestrze zimowym na semestr wiosenny.
2. Kandydat do szkół Centrum zobowiązany jest złożyć bezpośrednio w sekretariacie Centrum:
- podanie,
- świadectwo szkolne uprawniające do podjęcia nauki w Centrum,
- dowód wpłaty na konto Centrum sumy aktualnie ustalonej przez Dyrektora,
- 2 lub 3 fotografie.
 

§ 37

1. Szczegółowe kryteria przyjęć nie uregulowane w odnośnych przepisach określa Rada Pedagogiczna i komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
2. Na semestr pierwszy i semestry wyższe może nie zostać przyjęty kandydat, który:
- został usunięty ze szkół Centrum za drastyczne przewinienia (używanie alkoholu, agresja, podejrzenie o handel narkotykami)
- gdy zachodzi domniemanie, że zapisanie do szkoły będzie próbą uzyskania świadczeń socjalnych ( był przyjmowany wcześniej i nie podejmował nauki)
3. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna na podstawie postępowania kwalifikacyjnego ustala listę kandydatów przyjętych do Centrum.
4. O przyjęciu zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń imiennych list osób przyjętych.
 

§ 38

1. Z uchwał komisji dotyczących wyników kwalifikacyjnych kandydatów sporządza się protokół.
2. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
 

§ 39

W przypadku większej liczby kandydatów od wyznaczonego limitu przyjęć do semestru
(klas) pierwszych przeprowadza się egzaminy wstępne.
 

§ 40

1. Na semestry wyższe i semestr pierwszy po zakończeniu pracy komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej kandydatów przyjmuje dyrektor CKU.
2. Na semestr wyższy niż pierwszy może być przyjęty kandydat, który przedłoży odpowiednie świadectwo szkolne i złoży egzamin klasyfikacyjny ze wszystkich przedmiotów nauczania (różnic programowych) występujących na semestrach niższych od tego, na który ubiega się o przyjęcie.
3. Kandydat, który przedłoży świadectwo stwierdzające, że nie ukończył danej klasy (semestru),może być przyjęty do klasy (semestru) odpowiednio wyższej, jeśli przedmiot, z którego otrzymał ocenę niedostateczną nie występuje w klasie (semestrze), o który się ubiega.
4. Na semestr wyższy może być przyjęty kandydat na podstawie egzaminu eksternistycznego.
5. Kandydaci do szkół CKU mogą być przyjmowani:
1) szkoły wieczorowe - do dnia 15 listopada w semestrze zimowym i dnia 15 kwietnia w semestrze letnim,
2) szkoły zaoczne - do dnia 15 października w semestrze zimowym i do dnia 30 marca w semestrze letnim,
3) na semestry kończące mogą być przyjmowani tylko od początku semestru kandydaci tylko w wyjątkowych przypadkach, np.:
a) zmiana miejsca zamieszkania,
b) długotrwała choroba,
c) konieczność przerwania nauki w szkole realizującej podobny program nauczania,
d) konieczność realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
6. Na semestry parzyste szkół dla dorosłych można przyjąć w szczególnych przypadkach kandydatów, którzy przerwali naukę w szkołach młodzieżowych na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych występujących w semestrze poprzedzającym semestr, na który kandydat jest przyjmowany.
 

§ 41

Liczba słuchaczy w klasie (semestrze) powinna wynosić, co najmniej - w pierwszym roku nauki - 25.
 

§ 42

W zakresie dotyczącym szkół wchodzących w skład Centrum statut Centrum uwzględnia
przepisy ramowego statutu odpowiedniego typu szkoły publicznej.

 

   VII. Organizacja nauczania w szkołach Centrum

§ 43

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a) jesienny, trwający od początku roku szkolnego do lutego następnego roku kalendarzowego,
b) wiosenny, trwający od lutego do zakończenia roku szkolnego zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o organizacji roku szkolnego.
 

§ 44

W ocenianiu bieżącym przyjmuje się skale oceniania:
1). stopień celujący "6"
2). stopień bardzo dobry "5"
3). stopień dobry "4"
4). stopień dostateczny "3"
5). stopień dopuszczający "2"
6). stopień niedostateczny "1"
7). stopień nieobecny "0"
8). znak nieobecny uspr. "O"
Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku plus (+) oraz wyjątkowo znaku minus
(-), za wyjątkiem ocen skrajnych.
 

§ 45

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Centrum opracowany przez Dyrektora Centrum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Centrum zatwierdza organ prowadzący do dnia 31 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji Centrum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbą godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Centrum Dyrektor Centrum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.
 

§ 46

1. Zajęcia ze słuchaczami w systemie wieczorowym we wszystkich semestrach odbywają się 3 dni w tygodniu. Tygodniowy wymiar godzin wynika z planu nauczania.
2. Konsultacje zbiorowe ze słuchaczami systemu zaocznego odbywają się we wszystkich semestrach, przez dwa dni w zasadzie w soboty i niedziele według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania. W miarę potrzeb konsultacje mogą być organizowane w inne dni tygodnia albo i innej częstotliwości.
3. Dopuszcza się możliwość konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze w dowolnie wybranych dniach tygodnia.
4. Szkoły zaoczne organizują dla słuchaczy dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwsza wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną.
5. Konferencja wprowadzająca rozpoczyna naukę w każdym semestrze i ma charakter informacyjno-organizacyjny i metodyczny. Jej celem jest zapoznanie słuchaczy z programami i materiałami nauczania przewidzianymi dla danego semestru, omówienie techniki pracy umysłowej, metodyki uczenia się zapoznanie z tematami prac kontrolnych.
6. Konferencję przed egzaminacyjną organizuje się przy końcu nauki w semestrze i jej celem jest:
a. wyrównanie i usystematyzowanie wiadomości,
b. sprawdzenie stopnia opanowania przez słuchaczy materiału programowego,
c. zapoznanie słuchaczy z wymaganiami egzaminacyjnymi
 

§ 47

Słuchacze szkoły zaocznej otrzymują indeksy według wzoru odgórnie ustalonego przez Ministra
Edukacji Narodowej. Dopuszcza się możliwość wydania indeksów słuchaczowi szkoły stacjonarnej.
 

§ 48

1. Centrum kieruje samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników przez:
a) zapoznanie słuchaczy z programem nauczania,
b) udzielenie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, podręczniki, komentarze, skrypty i inne materiały dostosowane do zaocznej formy kształcenia,
c) udzielanie porad indywidualnych,
d) ocenianie i recenzowanie prac kontrolnych
2. W celu wyrównania poziomu wiedzy i przygotowania kandydatów do intensywnej nauki, Centrum może organizować odpłatne kursy przygotowawcze.
 

§ 49

1. Nauka w Centrum Kształcenia Ustawicznego jest bezpłatna.
2. Na podstawie uchwały Prezydium Samorządu Słuchaczy, słuchacze szkół CKU mogą być zobowiązani do wnoszenia wpłat w formie darowizn na fundusz Samorządu Słuchaczy.
3. Wysokość wpłat oraz zasady gospodarowania tymi środkami ustalane jest corocznie na posiedzeniu przedstawicieli grup semestralnych.
4. Środki uzyskane z wpłat na fundusz samorządu słuchaczy mogą być przeznaczane na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Centrum.


§ 50

Godzina konsultacji zbiorowych trwa 45 minut. Przerwa między konsultacjami wynosi 5-15 minut.
 

§ 51

Zasady klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów semestralnych i końcowych określają odrębne przepisy.
 

§ 52

1. Nauczanie w szkołach Centrum opiera się na pracy nauczyciela ze słuchaczami oraz na samodzielnej nauce słuchacze w domu.
2. Podstawą nauczania jest samodzielna nauka słuchacza.
 

§ 53

1. Słuchacz, który ukończył semestr programowo najwyższy otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2. Słuchacz, który otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej może przystąpić do egzaminu dojrzałości.
3. Przeprowadzanie egzaminów dojrzałości regulują odrębne przepisy.

 

 VIII. Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 54

1. Słuchacz ma prawo do:
1) Swobody wyrażania myśli i przekonań.
2) Obiektywnej, jawnej oceny oraz pomocy w nauce.
3) Działalności w samorządzie słuchaczy i wpływania na funkcjonowanie Centrum,
4) Pełnej informacji na początku semestru o wymaganiach i kryteriach ocen ze wszystkich przedmiotów.
5) Wnoszenia skarg do dyrektora Centrum i Kuratorium Oświaty.
2. Słuchacz ma obowiązek:
1) Uczestnictwa w zajęciach przewidzianych planem nauczania.
2) Opanowania materiału nauczania określonego programem.
3) Przestrzegania zarządzeń i zaleceń dyrekcji Centrum.
4) Poszanowania mienia Centrum.
5) Przestrzegania regulaminu samorządu słuchaczy.
6) Ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków.

 

 IX. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec słuchaczy

§ 55

1. W przypadku naruszenia przez słuchacza jego obowiązków słuchacz może być ukarany przez Dyrektora Centrum naganą na piśmie lub, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, skreśleniem z listy słuchaczy.
2. Do okoliczności dających podstawę do skreślenia słuchaczy z listy słuchaczy należą w szczególności:
a) naruszenie zasad dyscypliny i porządku wewnętrznego CKU,
b) agresywne, niekulturalne zachowanie się wobec pracowników Centrum, słuchaczy i innych osób przebywających na terenie Centrum,
c) dewastacja mienia szkoły,
d) przebywanie na terenie Centrum w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
e) stwarzanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie Centrum,
f) rażąco niska frekwencja na zajęciach szkolnych bez usprawiedliwienia,
g) odmowa świadczeń na rzecz Funduszu Samorządu Słuchaczy nie uzasadniona warunkami materialnymi,
h) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z handlem narkotykami.

 

 X. Postanowienia końcowe

§ 56

1. Centrum posiada prawo używania okrągłej pieczęci, wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, z godłem państwa pośrodku i napisem w otoku: "Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opolu Lubelskim".
2. Filia Centrum Kształcenia Ustawicznego używa pieczęci urzędowej Centrum, któremu jest organizacyjnie podporządkowana.
 

§ 57

W świadectwach szkolnych, indeksach i innych dokumentach wydawanych przez Centrum
podawana jest pełna nazwa szkoły (jednostki organizacyjnej). Nazwa Centrum umieszczona
jest w pieczęci urzędowej.
 

§ 58

Zmiany w Statucie dokonuje się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
 

§ 59

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami oraz Kodeksu Pracy.
 

§ 60

Statut obowiązuje od dnia 1 maja 2006 roku.

 
 
Strona wyświetlona 9551 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim