Tradycje

Okres powojenny

Historia Zespołu Szkół

 

Historia współczesna 2008-2019

 

Absolwenci naszej szkoły

Nauczyciele, którzy kiedyś nas uczyli

 

Strona startowa

 
 
 
Bardzo współczesna historia Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego
 

W roku szkolnym 1977/78 nastąpiła reorganizacja szkoły: obok Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu usługowo- spożywczym z filią w Chodlu, powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Oddziale PKS oraz Technikum Samochodowe dla Pracujących. Decyzją kuratora oświaty i wychowania został utworzony Zespół Szkół Zawodowych.  Dyrektorem został mgr Józef Ciastek. Warunki lokalowe stawały się coraz trudniejsze, a klasy coraz bardziej liczne. Młodzież z trudem mieściła się w budynku i barakach, które wymagały natychmiastowego remontu (żeliwne schody, podłogi, dach, nawet stropy zagrażały bezpieczeństwu). Konserwator zabytków nie pozwolił na drobne naprawy, gdyż pałac znajdował się na liście chronionych obiektów, a szkoła nie miała środków na opłacenie sztukatorów i specjalistów remontujących zabytkowe budowle. W tej sytuacji władze kuratoryjne przychyliły się do wniosku dyrektora Józefa Ciastka (który zaaprobował dyrektor liceum) i zaproponowały powrót (w 1980 roku) do budynku Liceum Ogólnokształcącego. Niestety, próba ponownego połączenia szkół okazała się chybiona i szkoła, po kapitalnym remoncie poprzedniej siedziby, miała wrócić na dawne miejsce. Wymiana stropów, remont drugiego piętra, baraków, założenie ogrzewania, a także zmiana zniszczonej elewacji i naprawa dachu kosztowały 14 milionów złotych i trwały kilkanaście miesięcy. Znowu powtórzyła się historia sprzed 14 lat, gdy część młodzieży, oczekująca na zakończenie prac naprawczych, uczyła się w pobliskich pawilonach, a część w budynku liceum.
Chcąc powiększyć powierzchnię użytkową, zaadoptowano pałacowe pomieszczenia na drugim piętrze, przenosząc tam pokój nauczycielski, bibliotekę i jedną salę lekcyjną. Jednak i tak nie dało się zmieścić prawie 500 uczniów w odnowionym budynku szkolnym, dlatego nadal lekcje wychowania fizycznego, technologii i przedmiotów mechanicznych odbywały się w pawilonach. Kadra nauczycielska, w miarę wzrostu liczebnego uczniów, także powiększała się. Pracę rozpoczęli wówczas profesorowie: mgr Bożena Zielińska, mgr inż. Elżbieta Kowalska, mgr Barbara Bartler, mgr Teresa Rak, mgr Dariusz Resztak, mgr inż. Marek Matras, mgr Bożena Kuzioła-Gazda mgr Marzanna Maciąg. Pracował wówczas w naszej szkole mgr inż. Edward Hunek. I znowu ożywiła się działalność pozalekcyjna, odbywały się konkursy: zawodoznawcze, na najlepszą klasę pod względem nauki, frekwencji, aktywności społecznej, najlepiej utrzymany teren zieleni (każda klasa miała wyznaczony teren i opiekowała się nim). Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych obchodzono bardzo uroczyście święto szkoły pod nazwą: Dzień Młodocianego Pracownika. W tym dniu trwał prawdziwy popis umiejętności zawodowych i talentów artystycznych uczniów wszystkich klas, wychowawców, nauczycieli zawodu. Była to naprawdę zdrowa rywalizacja, a uczniowie zaskakiwali pomysłami i poczuciem humoru. Uroczystość miała charakter otwarty i była chętnie oglądana przez instruktorów, rodziców, mieszkańców miasta i młodzież z innych szkół.
 
Od stycznia 1990 roku w związku z reformą administracyjną i oświatowa kraju organem prowadzącym Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu, stało się starostwo powiatowe. Przekształcenia ustrojowe i gospodarcze jakie miały i mają miejsce w naszym kraju, wymogły na organie prowadzącym dostosowanie kierunków kształcenia do wymogów lokalnego rynku pracy. Trzeba pamiętać, że opolski rynek pracy jest bardzo ograniczony ze względu na małą ilość zakładów pracy. Panuje na nim niestabilność, stąd też trudności w sprecyzowaniu kierunków i potrzeb w tym zakresie. Uwzględniając walory turystyczne i agroturystyczne regionu opolskiego rozpoczęto kształcenie młodzieży w nowych kierunkach takich jak: hotelarstwo, agrobiznes, ekonomia, technologia żywności.
 
W 1991 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Przez rok tę funkcję pełniła mgr inż. Elżbieta Kowalska, a następnie Tadeusz Dziełak (od 1992 roku). Niestety, o zwrot pałacu zwrócili się jego prawni spadkobiercy, tj. Zgromadzenie Sióstr Służek N.M. Panny w Sandomierzu, wyznaczając termin opuszczenia obiektu. I znowu dalszy los największej wówczas w okolicy szkoły ponadpodstawowej, liczącej 589 uczniów, stał się niepewny. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice składali monity do władz administracyjnych i oświatowych w Lublinie i Opolu Lubelskim, prosząc o przyznanie budynku, który mógłby stać się kolejną siedzibą szkoły. Propozycji było kilka, ale żaden z oferowanych obiektów nie mógłby pomieścić tyle młodzieży. Los jednak okazał się bardzo łaskawy: szkoła otrzymała budynek po dawnej Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Kolejowej 2. Kosztem 6 miliardów złotych przeprowadzono kapitalny remont, a w zasadzie wzniesiono budowlę niemalże od fundamentów, tworząc dodatkowe pomieszczenia na szatnie. Prace remontowe i modernizacyjne postępowały bardzo szybko i na wiosnę 1994 roku można było myśleć o dalszym rozwoju szkoły.
 
W czerwcu 1994 roku po raz pierwszy w historii odbyły się egzaminy wstępne do klasy pierwszej technikum o profilu gastronomicznym (z 65 zdających przyjęto 37). We wrześniu 1994 roku naukę rozpoczęło 37 uczniów w technikum oraz 552 w szkole zawodowej, którzy odbywali praktyczną naukę zawodu aż w 110 zakładach pracy. Organizacją praktycznej nauki zawodu zajęła się mgr Barbara Bartler. Remont budynku przy ulicy Kolejowej zakończono zimą więc przeprowadzka szkoły odbyła się podczas ferii. Dyrektor szkoły mgr inż. Tadeusz Dziełak i zastępca dyrektora mgr inż. Krystyna Mącik tak zorganizowali jej przenoszenie, by nie dezorganizować zajęć lekcyjnych i nie przedłużać roku szkolnego. Uczniowie wraz z wychowawcami pakowali sprzęt, pomoce naukowe, książki i przewozili do nowych sal, gdzie tworzyli pracownie. Tak powstały: dwie pracownie jęz. polskiego, historyczna, języków obcych, technologiczna, mechaniczna, przysposobienia obronnego, fizyczna, matematyczna, religii, sala wychowania fizycznego oraz biblioteka, gabinet lekarski i stomatologiczny. Nikt nie żałował czasu, nie szczędził sił, gdyż perspektywa pracy w ciepłych, widnych, czystych, pięknie urządzonych pracowniach napawała wszystkich optymizmem. Niedawne przykre przeżycia, obawy, kłopoty, a następnie wspólna praca: dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców, instruktorów, pracowników obsługi - skonsolidowały szkolną społeczność. Młodzież umiała docenić wartość wysiłku włożonego w pozyskanie oraz zagospodarowanie nowej siedziby, o czym świadczy fakt, że przez kilka lat pobytu w szkole przy ulicy Kolejowej nie odnotowaliśmy śladów zniszczenia ani ścian, łazienek, podłóg czy choćby ławek.
Uroczystość otwarcia szkoły poprzedzona była bardzo starannie przygotowanym programem artystycznym, na który złożyły się między innymi: przemówienia dyrekcji i gości, ślubowanie, poświęcenie krzyży, wystawienie fragmentów sztuki Stanisława Konarskiego "Tragedia Epaminondy", prezentacja umiejętności kulinarnych oraz wystawa dorobku twórczego Stanisława Konarskiego, którego imię przybrała szkoła. Należy dodać, że uroczystość otwarcia nowego budynku i nadanie szkole imienia uświetnili swą obecnością dostojni goście- przedstawiciele kurii, dekanatu, władz administracyjnych i oświatowych z Lublina i Opola Lubelskiego, a także dyrektorzy szkół, zakładów pracy i rodzice.
 
Działalność szkoły wokół problematyki związanej z nadaniem szkole imienia rozpoczęła się w 1991 roku. Pierwszy etap stanowiła praca wychowawcza z młodzieżą nad wyborem patrona. Cała społeczność szkolna z pełnym zaangażowaniem wykonała nakreślone w planie działania. W wyniku plebiscytu szkolnego na wybór patrona szkoły z kilku propozycji, wybrana została kandydatura Stanisława Konarskiego. Drugim etapem prac było przygotowanie uroczystości nadania szkole imienia. W tym zakresie został przeprowadzony konkurs literacki na temat roli i znaczenia symboli narodowych w życiu współczesnego Polaka. Zostały przeprowadzone lekcje na temat symboliki barw narodowych z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Przeprowadzono również konkurs literacki o życiu i działalności Stanisława Konarskiego. Wykonane zostały albumy o patronie jak również przygotowano wystawę prac literackich i publicystycznych Stanisława Konarskiego.
W dniu 24 lutego 1995 roku społeczność szkolna Zespołu Szkół Zawodowych przeżyła doniosła uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Konarskiego.
Na uroczystość nadania szkole imienia przybyli Dostojni goście w osobach:
- mgr Zbigniew Kaznowski - Kurator Oświaty w Lublinie;
- mgr Marian Maśluszczak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie;
- mgr inż. Maria Pilch- Cebulowa- zastępca dyrektora Oddziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
- mgr inż. Eugeniusz Fijołek - Burmistrz Miasta i Gminy w Opolu;
oraz dyrektorzy szkół i zakładów pracy miasta i gminy.
 
Dyrektor szkoły mgr inż. Tadeusz Dziełak w swoim wystąpieniu złożył gorące podziękowania władzom oświatowym. Następnie ksiądz Arcybiskup na prośbę dyrektora szkoły dokonał uroczystego poświęcenia krzyży do sal lekcyjnych.
 

Kurator Oświaty mgr Zbigniew Kaznowski przekazuje dyrektorowi szkoły mgr inż. Tadeuszowi Dziełakowi
 Akt nadania Szkole Imienia Stanisława Konarskiego

 

Akt Nadania szkole imienia
Stanisława Konarskiego
List gratulacyjny Wojewody Lubelskiego Edwarda Hunka List gratulacyjny Lubelskiego Kuratora Oświaty
mgr Zbigniewa Kaznowskiego
     
Kulminacyjnym punktem uroczystości nadania szkole imienia było złożenie ślubowania przez młodzież.
     
Rota ślubowania:    
My uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim zebrani na podniosłej uroczystości w dniu 24 lutego 1995 roku w obecności dostojnych gości, naszych rodziców i nauczycieli, w poczuciu wielkiej odpowiedzialności wobec ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście ślubujemy:
 - Pamiętać o bohaterskiej tradycji naszego narodu
 - Nie znieważyć nigdy jego chlubnych tradycji
 - Zaangażowaną ustawą, uczciwą pracą i nauką służyć swojej ojczyźnie
 - Sumiennie wypełniać obowiązki ucznia
 - Wzorować się na cechach charakteru Patrona naszej szkoły Stanisława Konarskiego

 
Po ślubowaniu młodzieży głos zabrał Kurator Oświaty w Lublinie mgr Zbigniew Kaznowski. Odczytał Akt nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim imienia Stanisława Konarskiego i wręczył go dyrektorowi szkoły mgr inż. Tadeuszowi Dziełakowi.
 
W części artystycznej młodzież szkoły zaprezentowała montaż poetycki poświęcony Patronowi Szkoły oraz adaptację teatralną sztuki Stanisława Konarskiego: "Tragedia Epaminondy".
 
W latach 1996 - 2001 dyrektorem zespołu szkół była mgr inż. Krystyna Mącik, zastępcą mgr inż. Marek Matras.
 

W dniu 23 kwietnia 1997 roku odbyła się uroczystość wręczenia Szkole sztandaru. Dwuletnia praca nad zdobyciem sztandaru została uwieńczona uroczystością nadania szkole sztandaru. Nadanie szkole sztandaru to jedyna i niepowtarzalna uroczystość w historii szkoły.
Uroczystość tę poprzedziły prace całej społeczności szkolnej nad poznaniem polskich znaków tożsamości narodowej ich roli i znaczenia w naszej historii narodowej. W drugim etapie pracy rozpisany został konkurs na sztandar szkoły. Z wielu propozycji komisja konkursowa wybrała projekt nawiązujący do tradycji oświatowych Opola i Patrona szkoły Stanisława Konarskiego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
- Wicewojewoda Lubelski mgr Wiesław Brodowski;
- Wicekurator Oświaty w Lublinie dr Tadeusz Doroszuk;
- Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie mgr Marian Maśluszczak;
- Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup Bolesław Pylak-Ordynariusz Archidiecezji Lubelskiej;
- Naczelnik Wydziału Inwestycji Kuratorium Oświaty w Lublinie mgr Grzegorz Szwaczko;
- Proboszcz Parafii opolskiej ks. mgr Józef Czerwonka;
- Kierownik Urzędu Rejonowego w Opolu Lubelskim mgr inż. Zdzisław Piech;
- Zastępca Kierownika Urzędu Rejonowego w Opolu mgr inż. Janusz Antoniak;
- Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy w Opolu mgr inż. Eugeniusz Fijołek;
- Zastępca Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Opolu mgr Lechosław Skorek;
- Komendant Rejonowy Policji Państwowej w Opolu mgr Czesław Bednarczyk;
- Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Opolu mgr Stanisław Marek;
- Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Opola mgr Halina Złotucha;
- Prezes Oddziału ZNP w Opolu mgr Jan Cyrkler;
- Prezes Oddziału Solidarności Nauczycielskiej w Opolu mgr Halina Woźniak;
- Prezes Zarządu Cukrowni S.A w Opolu mgr Bonifacy Deczkowski;
- Prezes Zarządu Mleczarni w Opolu mgr inż. Henryk Łakomy;
Byli dyrektorzy i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych mgr Andrzej Nowakowski; mgr inż. Tadeusz Dziełak; mgr Zofia Śledzik, mgr Aleksander Surma; Rodzice, pracownicy szkoły i młodzież.
Ksiądz Arcybiskup dokonał uroczystego poświęcenia Sztandaru
 
Ksiądz Arcybiskup Bolesław Pylak dokonuje poświęcenia Sztandaru Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.
Poczet sztandarowy stanowią członkowie Rady Rodziców. Od lewej M. Skulimowska, J. Piłat, A. Skwarczyńska
 
Przewodnicząca Rady Rodziców Renata Łoś odczytała Akt Fundacyjny Sztandaru: "Doceniając dorobek szkoły, jej doniosłe tradycje w zakresie szerzenia oświaty oraz zaangażowania młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym środowiska Rada Rodziców przekazuje szkole sztandar w przekonaniu, że szkoła nadal będzie rozwijać działalność oświatowo - wychowawczą, przodować w podejmowaniu cennych inicjatyw i wychowywać młodzież w duchu patriotyzmu".
 
Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie przez Dyrektora szkoły Panią mgr inż. Krystynę Mącik sztandaru młodzieży i akt uroczystego ślubowania całej społeczności szkolnej na sztandar szkoły.
 
Dyrektor Szkoły mgr inż. Krystyna Mącik przekazuje Sztandar młodzieży
 
Ślubowanie na sztandar Szkoły
 
Na zakończenie części oficjalnej chór szkolny wykonał po raz pierwszy Hymn Szkoły. Stanowią go słowa utworu Stanisława Konarskiego "Pieśń o miłości ojczyzny":
Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują Cię tylko umysły poczciwe.
Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla Ciebie więzy pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe.
Byle Cię tylko wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

 
W drugiej części uroczystości członkowie koła polonistycznego przedstawili adaptację teatralną fragmentów "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.
 
W 2000 roku przypadła trzechsetna rocznica urodzin Patrona naszej szkoły Stanisława Konarskiego. Kontynuując idee rozwijania tradycji szkoły i wzbogacania ceremoniału szkolnego Dyrektor szkoły mgr inż. Krystyna Mącik zainicjowała budowę pomnika Patrona szkoły. Grono Pedagogiczne i Młodzież aktywnie wzieli udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Projekt pomnika wykonał miejscowy artysta- rzeźbiarz pan Franciszek Paduch. W okresie wakacji wykonał w cemencie dwa popiersia Stanisława Konarskiego. Jedno znalazło swoje miejsce w hollu szkoły w gablocie tradycji szkoły, drugie na postumencie przed frontonem szkoły. Postument zdobi tablica z czarnego marmuru z napisem:

Ksiądz Stanisław Konarski
1700- 1773
 
We wrześniu 2000 roku miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika Patrona Szkoły. Na uroczystość przybyli:
- Starosta powiatu opolsko-lubelskiego- mgr Zenon Rodzik
- Przewodniczący Rady Powiatu-mgr inż. Mieczysław Teresiński
- Wicestarosta Powiatu- inż. Joanna Pidek
- Inspektor Oświaty-mgr Mirosław Mędak
Dyrektorzy szkół, Dyrektorzy zakładów pracy, Rodzice, Mieszkańcy Opola
 
Starosta opolski mgr Zenon Rodzik dokonuje odsłonięcia pomnika patrona szkoły
 
Od października 2001 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Janusz Goliszek.
Rok 2002 to kolejny etap rozwoju szkoły - otwarcie Liceum Profilowanego.
Rok 2004/2005 - Starostwo Powiatowe zakupuje na potrzeby szkoły budynek sąsiadujący z naszą placówką. W wyniku modernizacji Zespół dodatkowo uzyskuje 6 sal lekcyjnych.
 
Rok 2005 przyniósł duże zmiany. Uchwałą Rady Powiatu XXIII/187/05 z dnia 2005.07.21  Zespół Szkół Zawodowych przejął szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kluczkowicach oraz  otworzył Szkołę Policealną, Technikum dla dorosłych i Szkołę Policealną dla dorosłych jak też przekształcił Technikum Technologii Żywności na Technikum Uzupełniające Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
 
W roku szkolnym 2005/2006 Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego tworzą następujące szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kształci w zawodach: piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, rzeźnik  -  wędliniarz, fryzjer, ślusarz; Technikum Gastronomiczne  -  technik organizacji usług gastronomicznych; Technikum Hotelarskie - technik hotelarstwa; Techniku Uzupełniające Żywienia i Gospodarstwa Domowego - technik żywienia i gospodarstwa domowego; Liceum Profilowane  -  profil ekonomiczno- administracyjny i usługowo - gospodarczy; Technikum Ogrodnicze w Kluczkowicach - technik ogrodnik; Szkoła Policealna - technik ekonomista, technik agrobiznesu; Technikum Ogrodnicze dla dorosłych; Szkoła Policealna dla dorosłych - technik agrobiznesu.
 
W roku szkolnym 2008/2009 zrealizowało się nasze największe marzenie. 28 września została oddana do użytku i przekazana w nasze użytkowanie hala sportowa przy ul. Kolejowej 13. Symboliczny klucz do obiektu przekazał Starosta Opolski pan Zenon Rodzik. Wstęgę przecięli znamienici goście: posłowie Edward Wojtas i Jan Łopata, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman, wicemarszałek województwa lubelskiego Jacek Sobczak, ks. kanonik Krzysztof Kozak, Starosta Opolski Zenon Rodzik, przedstawiciel wykonawcy "Piecobudowy" Lublin Rajmund Gawlik.
 
 
 
W grudniu 2010 roku, po wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 listopada, dotychczasowy dyrektor Zespołu, pan Janusz Goliszek zrezygnował z pełnienia funkcji z uwagi na fakt iż został wybrany Wójtem Gminy Karczmiska. Obowiązki dyrektora powierzono dotychczasowemu zastępcy pani Anicie Wronie.
 
21 czerwca 2011 roku Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych. W wyniku przeprowadzenia procedur konkursowych dyrektorem Zespołu została pani Anita Wrona.

 
 
Strona wyświetlona 43168 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim